Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów ad 7

Analiza zamiaru leczenia jest jedyną analizą, która zachowuje integralność randomizacji, ale ma tendencję do osłabiania sygnałów bezpieczeństwa, gdy pacjenci nie przylegają do badanego leczenia. Analiza leczenia uwzględnia zdarzenia, które występują tylko wtedy, gdy pacjenci rzeczywiście przyjmują badany lek, co może wzmocnić sygnały bezpieczeństwa. Chociaż zarówno analizy zamiaru leczenia, jak i analizy leczenia były stosowane do oceny nie gorszej jakości, porównano wyższości z populacją, która miała leczyć. Analizy dotyczące leczenia włączono w celu zapewnienia pełnego rozliczenia wyników, ale na wyniki w tej populacji mogły wpływać różnice między grupami dotyczące odsetka przerwania leczenia; dlatego wyniki te przedstawiono bez wartości P i należy je uznać za wstępne (Tabela 3). Dodaliśmy również szerszy wynik – poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe – jako drugorzędny wynik złożony, aby zapewnić większą moc wykrywania różnic między trzema rodzajami leczenia. Mniejsza liczba niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych wystąpiła w grupie celekoksybu niż w grupie ibuprofenu, ale różnica nie osiągnęła istotności w populacji, która miała zamiar leczyć (p = 0,06). Wskaźnik zgonu z jakiejkolwiek przyczyny był niższy w grupie celekoksybu niż w grupie naproksenu, chociaż różnica nie osiągnęła istotności (p = 0,052). Zachęcamy do ostrożnego interpretowania tych odkryć, ponieważ poważne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe były drugorzędnym wynikiem, a śmierć z jakiejkolwiek przyczyny trzeciorzędnym wynikiem, a te wyniki nie zostały dostosowane do wielości punktów końcowych; ponadto poważne niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe zawierały bardziej subiektywne elementy niż wyniki APTC.
Chociaż głównym celem badania była ocena wyników w zakresie układu sercowo-naczyniowego, Trybunał ocenił również wyniki dotyczące układu żołądkowo-jelitowego i nerek, aby zapewnić kompleksową ocenę bezpieczeństwa. Aby porównać te trzy leki, skonstruowaliśmy dwuskładnikowy zespół złożony z dwóch orzeczonych wyników – klinicznie istotnych zdarzeń ze strony przewodu pokarmowego i niedokrwistości z niedoboru żelaza pochodzenia żołądkowo-jelitowego. Dla tego wyniku znacznie mniej zdarzeń wystąpiło w grupie celekoksybu niż w grupie naproksenu lub grupie ibuprofenowej. Odkrycia te spodziewano się na podstawie teoretycznych zalet żołądkowo-jelitowych selektywnego hamowania COX-2. Różnice stwierdzono, mimo że esomeprazol, inhibitor pompy protonowej, został dostarczony dla wszystkich pacjentów, chociaż nie mamy informacji na temat przestrzegania tej terapii. Częstość występowania działań niepożądanych ze strony nerek oraz hospitalizacji z powodu nadciśnienia była również znacząco niższa w grupie celekoksybu niż w grupie ibuprofenowej, chociaż nie różniły się one istotnie pomiędzy grupą celekoksybu i naproksenem. Wzorzec, który znaleźliśmy dla działań niepożądanych zgłaszanych przez badaczy, był podobny do tego w przypadku zdarzeń orzekanych centralnie, z częściej zgłaszaną częstością występowania zwiększonego stężenia kreatyniny w grupie ibuprofenu niż w grupie celekoksybu i wyższą częstością występowania nadciśnienia zarówno w grupie naproksenu, jak iw grupie leczonej naproksenem. grupa ibuprofenowa w porównaniu z grupą celekoksybu (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Chociaż pacjenci leczeni naproksenem charakteryzowali się nieznacznie większym zmniejszeniem bólu, co oceniono za pomocą punktów VAS, niż u pacjentów leczonych celekoksybem lub ibuprofenem, różnice były mniejsze niż różnica 13,7 mm, która jest uważana za klinicznie znaczącą.
Próba PRECISION miała ograniczenia
[patrz też: myalgan opinie, wspl świnoujście, sanprobi ibs cena ]

Powiązane tematy z artykułem: myalgan opinie sanprobi ibs cena wspl świnoujście