Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów cd

U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową dozwolone były zwiększenie dawki ibuprofenu i naproksenu; jednak regulacyjne ograniczenia dawkowania wykluczały zwiększenie dawki celekoksybu u tych pacjentów. Esomeprazol (20 do 40 mg) został dostarczony wszystkim pacjentom w celu ochrony żołądka. Badacze byli zachęcani do zapewniania profilaktyki sercowo-naczyniowej zgodnie z lokalnymi standardami i wytycznymi. Pacjenci przyjmujący małą dawkę kwasu acetylosalicylowego (.325 mg na dobę) mogli kontynuować tę terapię. Orzeczony i inne wyniki
Pierwotny złożony wynik, w analizie czas do zdarzenia, był pierwszym wystąpieniem zdarzenia niepożądanego, które spotkało się z kryteriami Antiplatelet Trialists Collaboration (APTC) (tj. Zgonem z przyczyn sercowo-naczyniowych, w tym z krwotoczną śmiercią, niezawartym zawałem mięśnia sercowego lub udarem nieinwazyjnym; ) .6 Drugi wynik złożony, poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe, obejmował składniki pierwotnego wyniku, rewaskularyzację wieńcową lub hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy piersiowej lub przemijającego ataku niedokrwiennego. Drugorzędne wyniki obejmowały także istotne klinicznie zdarzenia żołądkowo-jelitowe. Wyniki trzeciorzędowe obejmowały klinicznie istotne zdarzenia nerek, niedokrwistość z niedoboru żelaza pochodzącą z przewodu pokarmowego oraz hospitalizację z powodu niewydolności serca lub nadciśnienia. (Definicje podano w dodatkowym dodatku.) Chociaż nie opisano tego w protokole, złożony wynik istotnych klinicznie zdarzeń ze strony przewodu pokarmowego lub niedokrwistość z niedoboru żelaza pochodzenia żołądkowo-jelitowego został określony jako kluczowy wynik bezpieczeństwa żołądkowo-jelitowego przed ujawnieniem danych z badań. Niezależny komitet multidyscyplinarnych specjalistów z C5Research, którzy nie byli świadomi zadań związanych z oceną i oceną zdarzeń. Ocena natężenia bólu związanego z zapaleniem stawów za pomocą wizualnej skali analogowej bólu (VAS) (wyniki w zakresie od 0 do 100 mm, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorszy ból) była nieocenionym wynikiem wtórnym; różnice większe niż 13,7 mm są uważane za istotne klinicznie. 7 Częstość zgonu z jakiejkolwiek przyczyny była wcześniejszym trzeciorzędnym wynikiem. Inne wcześniej określone wyniki są wymienione w protokole i planie analizy statystycznej.
Analiza statystyczna
Naproksen został wyznaczony jako główny komparator do oceny nie gorszej jakości celekoksybu. Porównywano również porównawcze porównania celekoksybu z ibuprofenem i ibuprofenu i naproksenu. Noninferiority wymagało spełnienia czterech kryteriów; w pierwotnym projekcie wymagany był współczynnik ryzyka nieprzekraczający 1,12, z górną granicą jednostronnego przedziału ufności 97,5% mniejszą niż 1,33 zarówno w populacji zamierzonej w leczeniu, jak i populacją leczoną. Ocena populacji leczonej obejmowała zdarzenia, które miały miejsce, gdy pacjenci przyjmowali badany lek i przez 30 dni po odstawieniu. Badanie było oparte na zdarzeniach, wymagało 762 zdarzeń, aby zapewnić 90% mocy do określenia nie gorszej jakości. Przy założeniu rocznego wskaźnika zdarzeń na poziomie 2% i wskaźnika przerwania leczenia wynoszącego 40%, wymaganą wielkość próbki oszacowano na 20 000 pacjentów. Obserwowana częstość zdarzeń była niższa, wskaźnik przerwania wyższy, a wskaźnik rejestracji wolniejszy niż przewidywano
[więcej w: wspl świnoujście, bednaruk twitter, szpital rybnik orzepowice ]

Powiązane tematy z artykułem: bednaruk twitter szpital rybnik orzepowice wspl świnoujście