Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 7

Zmiany czynności narządów podczas 7-dniowego okresu badania nie różniły się istotnie w obu grupach (Tabela 2). Aktywność białka C wzrosła w stosunku do linii podstawowej podczas pierwszych 6 dni w obu grupach; średni wzrost był istotnie większy u pacjentów z grupy DrotAA niż w grupie placebo w każdym z pierwszych 4 dni badania (P <0,001) (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). W ciągu pierwszych 28 dni odnotowano jedno lub więcej poważnych działań niepożądanych u 119 z 833 pacjentów (14,3%) w grupie DrotAA w porównaniu z 96 z 833 pacjentów (11,5%) w grupie placebo (p = 0,10) (tabela 2 i Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Podczas okresu leczenia częstsze krwawienia występowały częściej u pacjentów otrzymujących DrotAA niż u osób otrzymujących placebo (u 72 z 833 pacjentów [8,6%] vs. 40 z 833 [4,8%], P = 0,002), a także u poważnych krwawień (u 10 z 833 pacjentów [1,2%] vs. 8 z 833 [1,0%], P = 0,81), chociaż ta ostatnia różnica nie była istotna.
Dyskusja
W tym dużym międzynarodowym badaniu z udziałem osób dorosłych krytycznie chorych z wstrząsem septycznym, DrotAA nie zmniejszyło śmiertelności w 28 lub 90 dniach w porównaniu z placebo. Brak korzyści był spójny we wszystkich predefiniowanych podgrupach.
Zalety tego procesu leżą zarówno w jego projekcie, jak i jego wykonaniu. Na podstawie wyników wcześniejszych badań z randomizacją zidentyfikowaliśmy klinicznie istotną populację pacjentów, którzy mogli skorzystać z leczenia DrotAA, i wstępnie zdefiniowaliśmy ograniczoną liczbę odpowiednich podgrup w obrębie tej populacji.1,3,12-18 Charakterystyka Pacjenci, których rekrutowaliśmy, pasowali do populacji, na którą celowaliśmy. Wyjściowe cechy wskazywały na wysoki stopień nasilenia choroby: 97,5% miało dysfunkcję wielu narządów, 90,2% miało kwasicę metaboliczną, a ponad połowa miała podwyższony poziom mleczanu, który utrzymywał się po resuscytacji płynowej. Poziom podstawowy białka C u wielu pacjentów znacznie się zmniejszył. Wszyscy pacjenci pozostali zależni od wazopresorów w momencie rozpoczęcia badania; większość pacjentów leczono norepinefryną, z medianą dawki 21 do 24 .g na minutę na początku leczenia. Podstawowy wynik APACHE II (który został zaprojektowany w celu oszacowania ryzyka zgonu u pacjentów w stanie krytycznym, a nie w celu oceny kwalifikowalności poszczególnych pacjentów do poszczególnych terapii) był nieco niższy niż oczekiwano. Podobne wyniki APACHE II odnotowano w próbie leczenia wstrząsu septycznego, 19 i takie wyniki mogą odzwierciedlać lepszą wczesną resuscytację, ponieważ są one wrażliwe na odchylenie w czasie [20].
Zastosowaliśmy adaptacyjną konstrukcję22, która pozwoliła nam zwiększyć wielkość próbki, aby utrzymać odpowiednią moc statystyczną, ponieważ niektóre badania z udziałem pacjentów z ciężką sepsą wykazały niższą od oczekiwanej śmiertelność.19,23,24 Aby zmniejszyć ryzyko uprzedzeń przydziału, ukrywaliśmy grupy badane przed randomizacją i po niej oraz w celu zminimalizowania liczby zwrotów, wykorzystaliśmy wystandaryzowany proces wyboru szpitali i oddziałów intensywnej terapii, które nie regularnie leczyły pacjentów z DrotAA
[patrz też: myalgan opinie, krew utajona w kale wynik dodatni, zapalenie okołoustne ]

Powiązane tematy z artykułem: krew utajona w kale wynik dodatni myalgan opinie zapalenie okołoustne