Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym

Istnieją sprzeczne doniesienia o skuteczności rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C lub drotrekoginy alfa (aktywowanej) (DrotAA) do leczenia pacjentów z wstrząsem septycznym. Metody
W tym randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, wieloośrodkowym badaniu kontrolowanym placebo, wyznaczyliśmy 1697 pacjentów z zakażeniem, ogólnoustrojowym stanem zapalnym i wstrząsem, którzy otrzymywali płyny i wazopresory powyżej dawki progowej przez 4 godziny, aby otrzymać DrotAA (w dawce 24 .g na kilogram masy ciała na godzinę) lub placebo przez 96 godzin. Pierwszorzędowym wynikiem była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny w 28 dni po randomizacji.
Wyniki
Po 28 dniach zmarło 223 z 846 pacjentów (26,4%) w grupie DrotAA i 202 z 834 (24,2%) w grupie placebo (względne ryzyko w grupie DrotAA, 1,09, 95% przedział ufności [CI], 0,92 do 1,28; P = 0,31). Po 90 dniach zmarło 287 z 842 pacjentów (34,1%) w grupie DrotAA i 269 z 822 (32,7%) w grupie placebo (względne ryzyko, 1,04, 95% CI, 0,90 do 1,19, P = 0,56). Wśród pacjentów z ciężkim niedoborem białka C na początku badania, 98 z 342 (28,7%) w grupie DrotAA zmarło po 28 dniach, w porównaniu do 102 z 331 (30,8%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,93; 95% CI 0,74 do 1,17, P = 0,54). Podobnie, wskaźniki śmierci w 28 i 90 dniu nie różniły się istotnie w innych predefiniowanych podgrupach, w tym u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Poważne krwawienie podczas okresu leczenia wystąpiło u 10 pacjentów w grupie DrotAA i 8 w grupie placebo (P = 0,81).
Wnioski
DrotAA nie zmniejszył znacząco śmiertelności po 28 lub 90 dniach w porównaniu z placebo u pacjentów z wstrząsem septycznym. (Finansowane przez Eli Lilly, numer PROWESS-SHOCK ClinicalTrials.gov, NCT00604214.)
Wprowadzenie
Rekombinowane ludzkie aktywowane białko C lub drotrekogina alfa (aktywowana) (DrotAA) zostało zatwierdzone do leczenia ciężkiej sepsy w 2001 roku na podstawie prospektywnego rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C ogólnoświatowa ocena w ciężkiej sepsie (PROWESS), faza 3 międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane badanie, które zostało zatrzymane wcześnie ze względu na skuteczność po włączeniu 1690 pacjentów z ciężką sepsą. Całkowita śmiertelność w populacji, która miała zamiar leczyć została zmniejszona o 6,1 punktu procentowego, a względna redukcja ryzyka wyniosła 19,4%. Późniejsze analizy podgrup sugerowały, że świadczenie z tytułu śmiertelności było ograniczone do pacjentów z podwyższoną ciężkością choroby (tj. Tych z więcej niż jednym dysfunkcyjnym narządem sepsy lub z oceną Fizjologii ostrej i przewlekłej oceny zdrowia [APACHE] II2 powyżej 24 [na skala od 0 do 71, z wyższymi wynikami wskazującymi na zwiększone ryzyko zgonu]). Urząd ds. Żywności i Leków ograniczył zatwierdzenie leku do stosowania u pacjentów z wysokim ryzykiem zgonu i zażądał dodatkowych badań z udziałem mniej ciężko chorych osób dorosłych i dzieci
[więcej w: unident dąbrowa tarnowska, magsolvit b6, magsolvit b6 płock ]

Powiązane tematy z artykułem: magsolvit b6 szpital rybnik orzepowice unident dąbrowa tarnowska