Leczenie chirurgiczne a leczenie niezwiązane ze zwężeniem kręgosłupa lędźwiowego cd

Odchylenia standardowe dla zmian od linii bazowej pochodziły z danych pilotażowych dotyczących powtórnych wizyt. Obliczenie wielkości próby pozwoliło na uzyskanie 20% brakujących danych, ale nie uwzględniało żadnych konkretnych poziomów nieprzestrzegania. Wstępne analizy porównały wyjściową charakterystykę pacjentów w randomizowanej kohorcie z wyjściową kohortą obserwacyjną i między grupami badawczymi w połączonych kohortach. Zakres brakujących danych i odsetek pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym obliczono zgodnie z grupą badaną dla każdego zaplanowanego badania kontrolnego. Wyjściowe predykatory czasu do czasu, aż leczenie chirurgiczne (w tym przejścia do leczenia) w obu kohortach określono za pomocą modelu regresji stopniowych proporcjonalnych zagrożeń z kryterium włączenia P <0,1 dla wejścia i P> 0,05 dla wyjścia. Predyktory brakujących wizyt kontrolnych po roku zostały określone za pomocą stopniowej regresji logistycznej.
W analizach pierwotnych porównywano leczenie chirurgiczne i nieoperacyjne z wykorzystaniem zmian w stosunku do wartości wyjściowych podczas każdej wizyty kontrolnej, z modelem efektów mieszanych regresji wzdłużnej, który obejmował losowy indywidualny efekt, aby uwzględnić korelację między powtarzanymi pomiarami. Randomizowana kohorta była początkowo analizowana na zasadzie zamiaru leczenia. Ze względu na krzyżowanie kolejne analizy opierały się na faktycznie otrzymanych terapiach. W analizach traktowanych as as, wskaźnik leczenia był zmienną w czasie, co pozwalało na różne czasy operacji. W przypadku analiz zamiaru leczenia wszystkie czasy pochodzą z rejestracji. W przypadku analizy traktowanej as, czasy są od początku leczenia (tj. Czasu operacji dla grupy chirurgicznej i czasu przyjęcia do grupy nie-chirurgicznej). Dlatego wszystkie zmiany od linii bazowej przed zabiegiem zostały uwzględnione w szacunkach efektu leczenia niechirurgicznego. Po zabiegu zmiany zostały przypisane do grupy chirurgicznej, z obserwacją mierzoną od daty operacji. Wielokrotne pomiary wyników zastosowano jako zmienne zależne, a otrzymane leczenie włączono jako zmienną zmieniającą się w czasie. Korekty zostały dokonane na czas operacji w odniesieniu do pierwotnej daty rejestracji, tak aby zbliżyć się do wyznaczonych czasów obserwacji.
Kohorty z randomizacją i obserwacją analizowano w celu wytworzenia oddzielnych oszacowań leczenia w zależności od leczenia. Wyniki te porównano z użyciem testu Walda, aby jednocześnie przetestować wszystkie wizyty kontrolne pod kątem różnic w oszacowanych efektach leczenia pomiędzy dwiema kohortami. 29 Kolejne analizy łączyły dwie kohorty.
Aby dostosować się do potencjalnych zakłóceń, zmienne podstawowe, które były powiązane z brakującymi danymi lub otrzymanym leczeniem, zostały uwzględnione jako korelacyjne zmienne towarzyszące w modelach regresji wzdłużnej. 29 Obliczenia przeprowadzono przy użyciu procedury PROC MIXED dla danych ciągłych i procedury PROC GENMOD dla binarnych i nienormalne drugorzędne wyniki w oprogramowaniu SAS, wersja 9.1 (SAS Institute). Istotność statystyczną określono jako P <0,05 na podstawie testu dwustronnej hipotezy bez korekt dokonanych dla wielokrotnych porównań. Dane do tych analiz zostały zebrane do 2 marca 2007 r.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1
[przypisy: vitaderol, polprazol 40, sanprobi ibs cena ]

Powiązane tematy z artykułem: polprazol 40 sanprobi ibs cena vitaderol