Mutacje prognostyczne w zespole mielodysplastycznym po transplantacji komórek macierzystych ad

Ulepszenia w identyfikacji pacjentów, którzy najprawdopodobniej mają nawrót oraz tych, którzy są najbardziej zagrożeni śmiercią bez nawrotów, mogą doprowadzić do udoskonalenia schematów kondycjonowania i strategii zapobiegania nawrotom. Zmiany genetyczne, które wpływają na patogenezę MDS, przewidują przeżycie całkowite i wiele aspektów fenotypu klinicznego oraz mogą przyczynić się do wyniku u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych.3-5 Aktualne modele prognostyczne dotyczące przeszczepów u pacjentów z MDS obejmują szereg czynników związanych z charakterystyką pacjenta, choroby i samego przeszczepu, ale nie z genetycznymi cechami molekularnymi.6-8 Ostatnio mutacje somatyczne zostały powiązane z przeżyciem wyniki po transplantacji, ale poprzednie badania nie w pełni oceniły wpływ zmiennych klinicznych i transplantacyjnych. [9] Przedstawiono tutaj kompleksową analizę genów związanych z MDS i niewydolnością szpiku kostnego w szeroko reprezentatywnej grupie pacjentów w każdym wieku o ściśle określonych MDS, który przeszedł allogeniczny przeszczep komórek macierzystych.
Metody
Pacjenci
Wszyscy pacjenci z MDS, którzy zostali zapisani do Centrum Międzynarodowego repozytorium badań krwi i przeszczepu szpiku (CIBMTR) oraz bazy danych badań i dla których zebrano kompleksowe dane na temat danych na poziomie formularza w latach 2005-2014, zostały uwzględnione w tym badaniu. Pacjenci nie byli włączani, jeśli odsetek blastów w szpiku kostnym lub krwi wynosił 20% lub więcej lub jeśli otrzymali diagnozę przewlekłej białaczki mielomonocytowej lub nakładają się na mielodysplastyczne i mieloproliferacyjne nowotwory. Łącznie 1520 spośród 2990 kwalifikujących się pacjentów miało próbki bankowe do analizy, a 1514 próbek spełniało wymagania techniczne do analizy. Pacjenci zostali włączeni do 130 z 177 ośrodków transplantacyjnych, które wykonują allogeniczny hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych MDS w krajach uczestniczących (Tabela S1 w dodatkowym dodatku, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na stronie). Wszystkie próbki były zamrożone pełnej krwi, które zostały zarchiwizowane bezpośrednio przed podaniem preparatywnego schematu kondycjonowania.
Charakterystyka kliniczna kohorty jest wymieniona w tabelach S2, S3 i S4 w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę na udział w bazie danych badań i repozytorium CIBMTR. Badanie przeprowadzono za zgodą instytucjonalnej komisji rewizyjnej w Dana-Farber Cancer Institute.
Badania genetyczne
Profilowanie genetyczne obejmowało ukierunkowane sekwencjonowanie 129 genów, które zostały wybrane na podstawie ich znanego lub podejrzewanego udziału w patogenezie raka szpikowego lub dziedzicznych lub nabytych zespołów niewydolności szpiku kostnego. Adnotacja mutacji została zaślepiona w odniesieniu do cech klinicznych, a analiza genetyczna została zablokowana przed połączeniem z danymi klinicznymi. Szczegółowe informacje dotyczące sekwencjonowania znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.
Analiza statystyczna
Całkowite przeżycie zdefiniowano jako czas od przeszczepienia do śmierci z dowolnej przyczyny lub do czasu cenzury w momencie, gdy pacjent był ostatni znany jako żywy.
[patrz też: vitaderol, multimed waryńskiego, lordoza lędźwiowa spłycona ]

Powiązane tematy z artykułem: lordoza lędźwiowa spłycona multimed waryńskiego vitaderol