Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 5

Skumulowane wskaźniki zdarzeń oszacowano na 360 dni za pomocą metody Kaplana-Meiera, a wartości P obliczono za pomocą dwustronnego testu logarytmicznego. Przed ujawnieniem danych sześciu uczestników z jednego miejsca (dwóch w każdej grupie) zostało wykluczonych ze wszystkich drugorzędnych analiz skuteczności ze względu na naruszenie wytycznych Dobrej Praktyki Klinicznej, ale zostali włączeni do podstawowej analizy bezpieczeństwa. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wyniki
Uczestnicy
Rysunek 1. Rycina 1. Stratyfikacja, randomizacja i obserwacja. Uczestnicy byli podzieleni na straty zgodnie z planowanym czasem trwania (1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, zgodnie z ustaleniami prowadzącego badanie) podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT), po której zostały losowo przydzielone do jednej z trzech grup. Uczestnicy w grupie zostali przydzieleni do otrzymywania rywaroksabanu w małej dawce (15 mg raz na dobę) z inhibitorem P2Y12 przez 12 miesięcy, osoby z grupy 2 otrzymywały bardzo małą dawkę rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) oraz DAPT na 6, lub 12 miesięcy, a osoby w grupie 3 zostały przydzielone do standardowej terapii z dostosowanym dawką antagonistą witaminy K (raz dziennie) oraz DAPT przez 1, 6 lub 12 miesięcy. Sześciu uczestników z jednego miejsca (dwóch w każdej grupie) zostało wykluczonych ze wszystkich drugorzędnych analiz skuteczności ze względu na naruszenie wytycznych Dobrej Praktyki Klinicznej.
Od maja 2013 r. Do lipca 2015 r. Łącznie 2124 uczestników zostało podzielonych na straty według zamierzonego czasu trwania DAPT, a następnie losowo przydzielono je do jednej z trzech grup leczenia (ryc. 1). Wśród uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę leczenia próbnego, 21,0% uczestników w grupie 1, 21,1% w grupie 2 i 29,4% w grupie 3 trwale przerwać leczenie przed planowanym terminem zakończenia (P <0,001 dla obu porównania [grupa w grupie 3 i grupa 2 w grupie 3]) (tabela S6 w dodatkowym dodatku). Stopa wycofania zgody na dalsze uczestnictwo w badaniu wyniosła 0,4% (3 uczestników w każdej grupie) (P> 0,99 dla obu porównań). Żaden z uczestników nie stracił czasu na obserwację.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa uczestników. Charakterystyka wyjściowa była dobrze dopasowana do grup leczonych (tabela 1). Większość uczestników badania to biali mężczyźni. Mniej niż 10% uczestników zapisało się do Ameryki Północnej. Zamierzonym inhibitorem P2Y12 dla większości uczestników był klopidogrel, z tym lekiem wybranym dla większego odsetka uczestników w grupie 3 niż w grupie lub 2. Wśród uczestników, którzy otrzymali antagonistę witaminy K (grupa 3), czas w terapii. zakres (zakres INR od 2,0 do 3,0) wynosił 65,0% i nie różnił się w zależności od kraju lub regionu (tabela S7 i rys. S4 w dodatkowym dodatku).
Punkty końcowe bezpieczeństwa
Ryc. 2. Ryc. 2. Skumulowana częstość występowania pierwotnego punktu końcowego bezpieczeństwa i drugorzędowej punkt końcowy skuteczności. Pętla A pokazuje skumulowaną częstość występowania pierwotnego punktu końcowego bezpieczeństwa klinicznie istotnego krwawienia (kompozycja dużego krwawienia lub drobnego krwawienia według trombolizy w Kryterium zawału mięśnia sercowego [TIMI] lub krwawienie wymagające pomocy medycznej), a panel B pokazuje skumulowaną częstość występowania drugorzędowej punkt końcowej skuteczności w poważnych niekorzystnych zdarzeniach sercowo-naczyniowych (kompozycja śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia sercowego lub udar) podczas okresu leczenia (od czasu pierwszego podania badanego leku do 2 dni po zaprzestaniu leczenia próbnego) w trzech grupach terapeutycznych
[podobne: program magsolvit b6iczny, gabinet magsolvit b6iczny Warszawa, magsolvit b6 ]

Powiązane tematy z artykułem: kaufland wejherowo godziny otwarcia luxmed szernera magsolvit b6