Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad

Rivaroxaban, doustny inhibitor czynnika Xa, wiąże się z mniejszym ryzykiem udaru i zatorowości systemowej niż antagoniści witaminy K u pacjentów z nieperowatnym migotaniem przedsionków, z podobnymi odsetkami dużych krwawień, ale istotnie niższymi odsetkami krwotoków wewnątrzczaszkowych i krwawieniem końskim.8 Rivaroxaban zmniejszyło także ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału mięśnia sercowego i udaru po podaniu jako profilaktykę wtórną po ostrym zespole wieńcowym w badaniu ATLAS ACS 2-TIMI 51 (terapia anty-Xa w celu obniżenia zdarzeń sercowo-naczyniowych jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym – tromboliza w zawale mięśnia sercowego 51) .9 Przeprowadziliśmy badanie PIONEER AF-PCI (badanie Open-Label, Randomized, Controlled, Multicenter badające dwie strategie leczenia Rivaroxabanem i strategię leczenia antagonistą doustnej witaminy K w stosunku do antagonisty w Osoby z migotaniem przedsionków poddawanymi przezskórną interwencją wieńcową) w celu porównania bezpieczeństwa w następujących trzech strategiach leczenia po PCI z umieszczeniem stentu u pacjentów z napadowym, przetrwałym lub permanentnym niewalotowym migotaniem przedsionków: schemat ustalony w badaniu WOEST (Jaka jest optymalna terapia przeciwpłytkowa i przeciwzakrzepowa u pacjentów z doustną antykoagulacją i stentowaniem wieńcowym) 10 rivaroksabanu w małej dawce (15 mg raz na dobę) i pojedynczym inhibitorem P2Y12, schemat ustalony w badaniu ATLAS ACS 2-TIMI 51 z bardzo małą dawką rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) z DAPT i standardową terapią potrójną z antagonistą witaminy K oraz DAPT. Metody
Oględziny próbne
PIONEER AF-PCI był międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, otwartym badaniem. Proces był sponsorowany przez Janssen Scientific Affairs i Bayer Pharmaceuticals. Komitet wykonawczy był odpowiedzialny za zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu. Chociaż sponsorzy koordynowali zarządzanie danymi, wszystkie analizy statystyczne były wykonywane niezależnie przez grupę badawczą PERFUSE, której członkowie korzystali z kopii kompletnej surowej bazy danych. Członkowie akademiccy komitetu wykonawczego byli wyłącznie odpowiedzialni za opracowanie manuskryptu i edycję wszystkich wersji. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz za przestrzeganie protokołu próbnego, dostępnego wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Proces został zatwierdzony przez krajowe i instytucjonalne agencje regulacyjne i komisje etyczne. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo monitorowała integralność naukową i bezpieczeństwo badania. Pełne listy członków komitetu wykonawczego, grupy badawczej PERFUSE oraz komisji monitorującej dane i bezpieczeństwo, a także wszystkich badaczy można znaleźć w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem. Szczegóły dotyczące wersji próbnej zostały opublikowane wcześniej.11
Populacja próbna
U kobiety i mężczyzn w wieku co najmniej 18 lat, u których wystąpiło napadowe, ciągłe lub trwałe niewalotowe migotanie przedsionków (określane jako migotanie przedsionków, które nie zostało uznane za spowodowane pierwotnym zwężeniem zastawki) i którzy przeszli właśnie PCI z umieszczeniem stentu
[podobne: luxmed szernera, flutykazon, szpital rybnik orzepowice ]

Powiązane tematy z artykułem: flutykazon luxmed szernera szpital rybnik orzepowice