Scyntygrafia dipirydamolowo-talowa i bramkowana angiografia radionuklidów w celu oceny ryzyka sercowego przed brzuszną operacją aorty ad 5

Na śródoperacyjne znieczulenie i leczenie chirurgiczne nie wpłynęła przedoperacyjna niezauważona ocena kardiologiczna za pomocą dipiridamolowo-talowego SPECT i angiografii radionuklidów (Tabela 2). Wyniki kliniczne
Osiemdziesiąt sześć pacjentów (19 procent) miało co najmniej jedno powikłanie pooperacyjne: przedłużone niedokrwienie mięśnia sercowego (61 pacjentów), zawał mięśnia sercowego (22), zastoinową niewydolność serca (20) lub ciężką tachyarytmię komorową (2). Dwadzieścia pacjentów (4,4 procent) zmarło po operacji, pięć zawałów serca i pięć niewydolności lewej komory. Niewydolność wielonarządowa była przyczyną zgonu u pozostałych 10 pacjentów.
W analizie jednoczynnikowej
Tabela 3. Tabela 3. Analiza jednoczynnikowa i wieloczynnikowa 86 pacjentów z powikłaniami sercowymi. Tabela 4. Tabela 4. Analiza jednowymiarowa i wieloczynnikowa pooperacyjnego zawału mięśnia sercowego, przedłużonego niedokrwienia mięśnia sercowego i niewydolności lewej komory. Tabela 5. Tabela 5. Analiza jednowymiarowa i wieloczynnikowa 20 zgonów pooperacyjnych. Przedoperacyjne zmienne znacząco związane z niekorzystnym wynikiem kardiologicznym w analizie jednoczynnikowej (Tabela 3) były wiekiem większym niż 65 lat, wcześniejszym zawałem mięśnia sercowego, historią dławicy piersiowej, niedokrwiennymi zaburzeniami ST-T, określoną chorobą wieńcową, nadciśnieniem i frakcja wyrzutowa mniejsza niż 50 procent. Zmienne uzyskane z Dipiridamole-talem SPECT – skan o ustalonej wadzie lub pokazujące redystrybucję balonu – nie były jednoznacznie skorelowane z niekorzystnymi wynikami kardiologicznymi. Jednowariackie analizy każdego powikłania serca i śmiertelności pooperacyjnej przedstawiono w Tabeli 3, Tabeli 4 i Tabeli 5.
Analiza wieloczynnikowa
Przedoperacyjnymi predyktorami powikłań kardiologicznych były określone choroby wieńcowe i wiek powyżej 65 lat (Tabela 3). U pacjentów w wieku 65 lat lub młodszych, u których nie występowała wyraźna choroba wieńcowa (169 pacjentów lub 37 procent), częstość powikłań sercowych wynosiła 10 procent. U pacjentów z jednym z dwóch czynników predykcyjnych (288 pacjentów lub 63 procent) współczynnik wykonania czynności serca wynosił 24 procent. U pacjentów z obiema predyktorami (77 pacjentów lub 17 procent) odsetek powikłań sercowych wynosił 39 procent. Zdecydowana choroba wieńcowa była jedyną cechą w analizie wieloczynnikowej związanej z występowaniem przedłużonego niedokrwienia mięśnia sercowego (tab. 4). Przedoperacyjnymi predyktorami pooperacyjnego zawału mięśnia sercowego były określone choroby wieńcowe i wiek większy niż 65 lat (Tabela 4). Wiek przekraczający 65 lat, zawał mięśnia sercowego i frakcja wyrzutowa poniżej 50 procent były predyktorami pooperacyjnej zastoinowej niewydolności lewej komory (Tabela 4). Wiek większy niż 65 lat był jedyną cechą związaną z umieralnością pooperacyjną w analizie wieloczynnikowej (Tabela 5).
Wartości skorygowanych ilorazów szans, gdy te zmienne zostały wstawione do modelu w celu uzyskania najlepszego oszacowania, pokazują słabą moc predykcyjną danych scyntygraficznych talu i frakcji wyrzutowej (tabela 3, tabela 4 i tabela 5).
Dyskusja
Głównym ustaleniem tego badania jest to, że określone kliniczne dowody choroby wieńcowej i wieku są dwiema najważniejszymi zmiennymi korelowanymi z niekorzystnymi wynikami kardiologicznymi u pacjentów poddawanych chirurgii aorty brzusznej
[więcej w: polprazol 40, unident dąbrowa tarnowska, krew utajona w kale wynik dodatni ]

Powiązane tematy z artykułem: krew utajona w kale wynik dodatni polprazol 40 unident dąbrowa tarnowska