naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne

W leczeniu akromegalii również mamy dane, że akromegalia związana jest z zaburzeniami czynności przysadki mózgowej. Mianowicie – naświetlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usunięcie zatrzymują objawy kliniczne. Wynikałoby stąd, że dorosły człowiek z usuniętą przysadką może żyć oraz, że mogą nie rozwijać się u niego inne zaburzenia przysadkowe, jak np. moczówka prosta (diabetes insipidus). Brak moczówki prostej po usunięciu całej przysadki tłumaczy się tym, że moczówka prosta powstaje tylko po usunięciu tylnej części przysadki mózgowej przy zachowanej czynności części przedniej przysadki. Continue reading „naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne”

Tarcie oplucnej

Przedmiotowo w ostrym suchym zapaleniu opłucnej wykrywa się zapadnięcie odpowiedniej połowy klatki piersiowej zależne od długotrwałego skurczu mięśni międzyżebrowych, wywołanego zapalnym podrażnieniem bardzo wrażliwej opłucnej ściennej, nadto po włóczeniowate. Połowy klatki piersiowej podczas oddychania wskutek niedostatecznego rozszerzania się płuca, czasami odgłos opukowy bębenkowy. Szmery oddechowe są osłabione nie tylko w miejscu zmian zapalnych w opłucnej, ale także na całej odpowiedniej połowic klatki piersiowej, gdyż połowa ta porusza się słabiej podczas oddychania. Na szczycie wdechu słyszy się tarcie opłucne, zależne od ocierania się o siebie chropowatych blaszek opłucnej. Jest to najistotniejszy objaw choroby. Continue reading „Tarcie oplucnej”

Rwa miedzyzebrowa

Rwa międzyżebrowa (neuralgia intercostalis) może wywoływać stałe lub napadowe bóle w jednym albo w kilku międzyżebrzach, zwiększające się, jak w ostrym suchym zapaleniu opłucnej podczas kaszlu, głębokich wdechów, wysiłków fizycznych itp. Różnica polega na tym, że w przypadkach rwy stwierdza się przedmiotowo punkty bolesne w międzyżebrzach mianowicie przy kręgosłupie w miejscu wyjścia nerwów z kanału kręgowego, w środkowej części międzyżebrzy, tam gdzie gałąź mięśniowo-skórna boczna (ramus perforans lateralis) przechodzi do skóry, i przy mostku, tam gdzie gałąź przednia (lamus perforans anterior) przechodzi przez mięśnie. Ucisk we wszystkich tych punktach wywołuje u chorego na rwę bardzo żywy ból W przypadkach rwy międzyżebrowej na tle zakażenia zimniczego chory odczuwa nieraz bóle w ściśle określonym czasie. Bóle w przypadkach tętniaka tętnicy głównej, zależne od ucisku nerwów międzyżebrowych przez tętniaka mogą łu dząco przypominać bóle w ostrym suchym zapaleniu opłucnej, różnią się jednak swą uporczywością oraz tym, że chory odczuwa je często tylko w pewnych położeniach ciała, a w późniejszym okresie dochodzą objawy przedmiotowe tętniaka. Od zawału krwotocznego płuc różni się ostre suche zapalenie opłucnej brakiem krwawej plwociny. Continue reading „Rwa miedzyzebrowa”

Suche nawracajace zapalenie oplucnej

Suche nawracające zapalenie opłucnej (Pleuritis sicca reaidivans. Pleuritis sicca uolans) Określenie przyczyny wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Zapaleniem opłucnej nawracającym nazywa się suche zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego powtarzające się w nieregularnych odstępach czasu. Kazimierz Dutski opisał je pod nazwą pleuritislcca uolans. Postać ta zdarza się przeważnie w wieku młodzieńczym, częściej u kobiet, zwłaszcza u osób, które stykają się stale z chorymi na gruźlicę. Continue reading „Suche nawracajace zapalenie oplucnej”

W toku ostrego suchego nawracajacego zapalenia oplucnej dolaczaja sie niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruzliczego w innych narzadach

W toku ostrego suchego nawracającego zapalenia opłucnej dołączają się niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruźliczego w innych narządach, lecz bez swoistych cech gruźliczych (tuberculosis injlarnmatoria). Najczęściej jest to zapalenie twardówki, tęczówki i ciałka rzęskowego, naczyniówki oraz stawów. Suche nawracające zapalenie opłucnej przebiega zwykle łagodnie kłucie i tarcie opłucne ustępują po 2-3 tygodniach, a gorączka opada, pozostaje jednak często długo jeszcze na poziomie podgorączkowym. Po pewnym czasie, przeważnie w jesieni i na wiosnę, następuje nawrót choroby, poprzedzony nieraz przeziębieniem. Sprawa może się wlec długo, jeżeli chorego nie usunie się ze środowiska gruźliczego. Continue reading „W toku ostrego suchego nawracajacego zapalenia oplucnej dolaczaja sie niekiedy zmiany zapalne pochodzenia gruzliczego w innych narzadach”

Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca

Uderzenie koniuszkowe serca jest przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem płuca, gdy sprawa dotyczy prawego płuca, uderzenie koniuszkowe może być widoczne na prawo od mostka, gdy zaś dotyczy lewego płuca, może dochodzić nawet do lewej pachy. Duszność oraz kłucie w boku bywa tylko w przypadkach nagłego powstania rozległej niedodmy lub zapadnięcia płuca, gorączki bardzo często nie ma lub jest nieznaczna. Badaniem radiologicznym stwierdza się jednostajne zacienienie pola płucnego w obrębie niedodmy lub zapadnięcia płuca, kąt przeponowo-żebrowy wolny, serce, tchawica i w ogóle śródpiersie są przesunięte w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadnięciem; dokładnym badaniem można nieraz stwierdzić ruch wahadłowy śródpiersia, w szczególności serca, polegający na większym ich przesunięciu w okresie wdechu w stronę płuca dotkniętego rozległą niedodmą lub zapadniętego (objaw West ermarka). Drżenie piersiowe w obrębie stłumienia odgłosu opukowego osłabione lub zniesione, powyżej wzmożone. Stłumienie odgłosu opukowego zwiększa się ku dołowi, przechodząc stopniowo w stłumienie bezwzględne.Przesunięcie sąsiednich narządów w stronę zdrowej połowy klatki piersiowej w przypadkach wysięku w prawej jamie opłucnej uderzenie koniuszkowe jest przesunięte w lewo, a w zapaleniu wysiękowym lewej opłucnej w prawo. Continue reading „Uderzenie koniuszkowe serca jest przesuniete w strone pluca dotknietego rozlegla niedodma lub zapadnieciem pluca”

Goraczka bywa w razie dolaczenia sie niezytu oskrzeli

Gorączka bywa w razie dołączenia się nieżytu oskrzeli, zwłaszcza, gdy powstanie rozszerzenie oskrzeli albo, gdy ją wywołuje choroba podstawowa, np. gruźlica. Nakłuciem opłucnej nie stwierdza się obecności płynu w jamie opłucnej. Od przewlekłego zapalenia dolnego płata płuca dołączającego się do ostrego zapalenia krupowego lub odoskrzelowego, odróżnia się wysiękowe zapalenie opłucnej na podstawie danych badania fizycznego klatki piersiowej z uwzględnieniem cech, które przytoczyłem w różnicowaniu między zapaleniem opłucnej a zapaleniem płuc krupowym i odoskrzelowym. Te same kryteria pozwalają odróżnić wysiękowe zapalenie opłucnej od samorodnego przewlekłego zapalenia płuc. Continue reading „Goraczka bywa w razie dolaczenia sie niezytu oskrzeli”

Okreslenie pochodzenia wysieku

Określenie pochodzenia wysięku ułatwia także cytologiczne jego badanie, polecone przez Edwarda Korczyńskiego. W wysiękach gruźliczych przeważa zwykle limfocytoza dochodząca do 65-98%, przewagę natomiast białych krwinek wielojądrzastych spostrzega się w wysiękach gruźliczych tylko w pierwszych dniach choroby oraz w okresie jej zaostrzeń. Jeżeli wysięk powstaje bardzo powoli, niepostrzeżenie, to przewaga limfocytów jest prawie pewnym dowodem gruźliczego pochodzenia wysięku. Dla stwierdzenia tła wysięku w zapaleniu opłucnej pochodzenia bakteryjnego uciekamy się także do bakterioskopowego badania wysięku, wysiewania jego na odpowiednie pożywki i szczepienia świnkom morskim. Bakterioskopowo bada się preparaty sporządzone z osadu wysięku po jego odwirowaniu albo ze skrzepów z wysięku po uprzednim sztucznym trawieniu skrzepów (jest to inoskopia Jousseta). Continue reading „Okreslenie pochodzenia wysieku”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 4

Łącznie 358 pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej, których uznano za nieodpowiednich kandydatów do zabiegu chirurgicznego, przydzielono do terapii TAVR lub standardowej terapii (ryc. w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem). Pacjenci biorący udział w badaniu byli w podeszłym wieku (średni wiek, 83 lata) i mieli ciężkie objawy kardiologiczne (93% miało objawy III lub IV klasy NYHA). Wyjściową charakterystykę pacjentów w obu grupach opisano poprzednio2 i ogólnie dobrze wyważono między grupami (tabela 3 w dodatkowym dodatku), z wyjątkiem obecności przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i obecności przedsionków. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 4”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 9

Odkrycia te nie potwierdzają dalszego ryzyka wystąpienia epizodów zatorowych związanych z urządzeniem poza pierwszym miesiącem. Zdarzenia naczyniowo-mózgowe w tej grupie pacjentów wysokiego ryzyka są wynikiem złożonej interakcji wielu czynników, w tym obecności miażdżycowej choroby aorty i tętnic szyjnych, migotania przedsionków, 24 urazowych obrażeń głowy u osób starszych (tabela 2 w dodatkowym dodatku), oraz Jednoczesne leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe.25 Zmniejszenie średnicy urządzenia, stosowanie urządzeń dystalnej ochrony, 26,27 oraz lepsza standaryzacja terapii przeciwpłytkowej i przeciwkrzepliwej 28 mogą być pomocne w zmniejszeniu częstości wczesnych udarów. Późne uderzenia mogą stanowić stałe zagrożenie dla tej populacji wysokiego ryzyka w podeszłym wieku. Analizy echokardiograficzne wykazały doskonałą hemodynamikę zastawki, która utrzymywała się przez ponad 2 lata, bez dowodów na migotanie zastawki, pogrubienie płatków lub zwapnienie. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 9”