Objetosc klatki piersiowej

Pomimo wessania wysięku opłucnego zazwyczaj utrzymuje się jeszcze długo stłumienie odgłosu opukowego oraz osłabienie drżenia piersiowego wskutek zgrubienia opłucnej. W tym okresie słyszy się bardzo często w miejscu stłumienia tarcie opłucne, któremu nie towarzyszą już bóle, nawet podczas głębokiego oddychania. Objętość klatki piersiowej po chorej stronie zmniejsza się objawy przesunięcia sąsiednich narządów znikają, ilość dobowa moczu, przedtem zmniejszona, wzrasta, łaknienie wraca, poczucie chorego poprawia się, siły z każdym dniem wracają. W przypadkach gruźliczego zapalenia opłucnej wysięk wsysa się nieraz szybko, a pomimo to chory nadal gorączkuje i stopniowo rozwija się wyraźny obraz suchot płuc. Taki przebieg spostrzega się najczęściej u osób z większymi zmianami gruźliczymi w płucach. Continue reading „Objetosc klatki piersiowej”

Ropne zapalenie oplucnej

Przyczyny. Ropne zapalenie opłucnej może być pierwotne i wtórne. Pierwotne ropniaki opłucne zdarzają się rzadko, mianowicie po ranach drążących klatki piersiowej ora po tępych jej uszkodzeniach (ropniak urazowy (pyothorax traumaticus), gdy bakterie ropotwórcze dostają się do jamy opłucnej. W ogromnej większości przypadków ropniak opłucny jest chorobą wtórną, dołączającą się do sprawy ropnej toczącej się w płucu. Zakażenie opłucnej następuje w jednych przypadkach wskutek pęknięcia podopłucnego ogniska ropnego, w innych sprawa ropna przechodzi na opłucną przez ciągłość albo wskutek dostania się bakterii ropotwórczych z płucnego ogniska ropnego do opłucnej drogą naczyń chłonnych. Continue reading „Ropne zapalenie oplucnej”

Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym AD 2

Rola doustnych antykoagulantów w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym nie została wyjaśniona u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.4-6. Wczesne badania wykazały, że leczenie przeciwzakrzepowe zmniejsza częstość występowania zatorowości i śmierci, ale wielu pacjentów w tych badaniach miało migotanie przedsionków i klinicznie istotna zastawkowa choroba serca, utrudniająca interpretację wyników.7-9 W retrospektywnych analizach danych z dużych badań z udziałem pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF), odnotowano sprzeczne wyniki.10-13 Niestety, te odkrycia są o ograniczonej wartości, ponieważ stosowanie leków przeciwzakrzepowych nie było randomizowane ani kontrolowane, dane zebrano retrospektywnie, punkty końcowe nie zostały predefiniowane lub wystandaryzowane, a włączono pacjentów z migotaniem przedsionków. Kilka prospektywnych badań porównujących doustne leki przeciwzakrzepowe z aspiryną było zbyt małe, aby dostarczyć rozstrzygających dowodów na wyższość któregokolwiek z tych czynników. 14-16 W badaniu długoterminowym dotyczącym niewydolności serca z powodu niewydolności serca (HELAS), 197 pacjentów przydzielono losowo do warfaryny, aspiryny lub placebo. Continue reading „Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym AD 2”

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów czesc 4

Na zalecenie komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa oraz po konsultacji z FDA zmieniono protokół, tak aby badanie zapewniało 80% mocy, a górny poziom ufności wynoszący 97,5% dla nie gorszej jakości w populacji leczonej zmodyfikowano do 1,40, które wymagały 580 zdarzeń w populacji, która miała zamiar leczyć i 420 zdarzeń w populacji leczonej. W protokole określono minimalny czas obserwacji wynoszący 18 miesięcy, z cenzurą danych od pacjentów bezobjawowych po 30 miesiącach w populacji zamierzonej w leczeniu i po 43 miesiącach w populacji leczonej. Zastosowano model proporcjonalnych hazardów Coxa z korektą współczynników stratyfikacji w celu obliczenia współczynników ryzyka i przedziałów ufności. Jednostronna wartość P mniejsza niż 0,025 była uważana za wskazującą istotność statystyczną dla pierwotnego punktu końcowego, bez korekty dla wielokrotnych porównań. Wartości P dla analiz wtórnych w populacji zamiar-leczyć są zgłaszane dla celów opisowych; przyjęto, że dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną, bez korekty dla wielokrotnych porównań. Continue reading „Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów czesc 4”

Mutacja aktywująca GPR54 u pacjenta z centralnym przedwczesnym okresem dojrzewania ad

Historia medyczna pacjenta była niepozorna. Według jej rodziny nie miała kontaktu ze sterydami płciowymi. Nie miała żadnych objawów neurologicznych. Dodatkowe objawy pokwitania, takie jak trądzik, tłusta skóra, pachowe włosy i krwawienie miesiączkowe były nieobecne. Nie było miejsc w kawiarniach au lait. Continue reading „Mutacja aktywująca GPR54 u pacjenta z centralnym przedwczesnym okresem dojrzewania ad”

Wirus zapalenia wątroby typu E i przewlekłe zapalenie wątroby u biorców przeszczepów narządów czesc 4

Nie było również istotnych różnic między grupami w szczytowym stężeniu enzymów wątrobowych. Wirusowe zapalenie wątroby rozwinęło się później po przeszczepieniu u pacjentów z rozpoznaniem zakażenia HEV niż u tych, u których nastąpiła progresja infekcji. Pacjenci, u których rozwinęło się przewlekłe zapalenie wątroby, mieli znacznie niższe poziomy kreatyniny w surowicy na początku badania i znacznie niższe liczby leukocytów, całkowite limfocyty, płytki krwi oraz limfocyty CD2, CD3 i CD4 (Tabela 3). Odsetek pacjentów, którzy otrzymali leczenie indukcyjne w transplantacji lub którzy otrzymali inhibitory kalcyneuryny, mykofenolan mofetilu lub sodu, lub inhibitory ssaczego celu rapamycyny (mTOR) byli podobni w obu grupach. Dawkowanie i najniższe poziomy leków immunosupresyjnych, a także proporcje pacjentów z wirusem zapalenia wątroby typu A, antycytomegalowirusem lub przeciwciałami IgG przeciwko wirusowi Epstein-Barr, były podobne w obu grupach (dane nie przedstawione). Continue reading „Wirus zapalenia wątroby typu E i przewlekłe zapalenie wątroby u biorców przeszczepów narządów czesc 4”

Wpływ aprotyniny na wynik po przeszczepie tętnic wieńcowych ad 8

Nie próbowaliśmy kontrolować praktyk poszczególnych chirurgów, które mogą być ważnym czynnikiem zakłócającym transfuzję. Istniały znaczne różnice między pacjentami, którzy otrzymywali aprotyninę, a tymi, którzy jej nie otrzymywali. Chociaż uwzględniliśmy EuroSCORE w naszym modelu dostosowania ryzyka, system EuroSCORE został zaprojektowany w celu przewidywania śmiertelności krótkoterminowej i nie jest w dłuższej perspektywie unieważniany. Wreszcie, fakt, że udało nam się z powodzeniem dopasować dane do modelu skłonności-score wskazuje, że grupy badane nie były dokładnie takie same. Najważniejsze i bez odpowiedzi pytanie brzmi: Jakie są nieobserwowane różnice między grupami (resztkowe zakłócenia) i czy różnice te wystarczają, aby wyjaśnić różnice w przeżyciu i funkcji nerek. Continue reading „Wpływ aprotyniny na wynik po przeszczepie tętnic wieńcowych ad 8”

Leczenie chirurgiczne a leczenie niezwiązane ze zwężeniem kręgosłupa lędźwiowego

Operacja zwężenia kręgosłupa jest szeroko wykonywana, ale jej skuteczność w porównaniu z leczeniem nieleczniczym nie została wykazana w kontrolowanych badaniach klinicznych. Metody
Kandydaci operacyjni z historią co najmniej 12 tygodni objawów i zwężeniem kręgosłupa bez kręgozmyku (potwierdzone na obrazowaniu) zostali włączeni do randomizowanej kohorty lub kohorty obserwacyjnej w 13 klinikach kręgosłupa Stanów Zjednoczonych. Leczeniem była operacja dekompresyjna lub zwykła opieka nieoperacyjna. Podstawowymi wynikami były pomiary bólu i funkcjonowania fizycznego w 36-elementowym badaniu ogólnym dotyczącym krótkich postaci (SF-36) oraz zmodyfikowanym indeksie Oswestry Disability Index po 6 tygodniach, 3 miesiącach, 6 miesiącach i i 2 dniach. lat. Continue reading „Leczenie chirurgiczne a leczenie niezwiązane ze zwężeniem kręgosłupa lędźwiowego”

Neurologiczne powikłania operacji serca u niemowląt

Newburger i in. (Wydanie 7 października) wskazują na wyższą częstość występowania napadów klinicznych i elektroencefalograficznych u niemowląt poddanych głębokiej hipotermii i zatrzymaniu krążenia niż u osób poddanych głębokiej hipotermii i małemu przepływowi sercowo-płucnemu. Chociaż lepkość krwi byłaby zwiększona w obu grupach z głęboką hipotermią, prawdopodobieństwo osutowania mikronaczyniowego z wynikającym z niego niedokrwieniem mózgu i zawałem mogło być większe w grupie poddanej całkowitemu zatrzymaniu krążenia. Hemodilution poprawia właściwości reologiczne krwi w niskich temperaturach2 i jest bezpieczny z powodu zmniejszonego zapotrzebowania na tlen, a zatem hemoglobiny do transportu tlenu. Moi koledzy3 i inni4 zastosowali hemodilucję izowolemiczną do hematokrytu około 20%, aby poprawić bezpieczeństwo głębokiej hipotermii (16-20 ° C) podczas zatrzymania krążenia w leczeniu tętniaków olbrzymich w krążeniu mózgowym. Continue reading „Neurologiczne powikłania operacji serca u niemowląt”