naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne

W leczeniu akromegalii również mamy dane, że akromegalia związana jest z zaburzeniami czynności przysadki mózgowej. Mianowicie – naświetlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usunięcie zatrzymują objawy kliniczne. Wynikałoby stąd, że dorosły człowiek z usuniętą przysadką może żyć oraz, że mogą nie rozwijać się u niego inne zaburzenia przysadkowe, jak np. moczówka prosta (diabetes insipidus). Brak moczówki prostej po usunięciu całej przysadki tłumaczy się tym, że moczówka prosta powstaje tylko po usunięciu tylnej części przysadki mózgowej przy zachowanej czynności części przedniej przysadki. Continue reading „naswietlania rentgenem przysadki mózgowej lub jej usuniecie zatrzymuja objawy kliniczne”

Tarcie oplucnej

Przedmiotowo w ostrym suchym zapaleniu opłucnej wykrywa się zapadnięcie odpowiedniej połowy klatki piersiowej zależne od długotrwałego skurczu mięśni międzyżebrowych, wywołanego zapalnym podrażnieniem bardzo wrażliwej opłucnej ściennej, nadto po włóczeniowate. Połowy klatki piersiowej podczas oddychania wskutek niedostatecznego rozszerzania się płuca, czasami odgłos opukowy bębenkowy. Szmery oddechowe są osłabione nie tylko w miejscu zmian zapalnych w opłucnej, ale także na całej odpowiedniej połowic klatki piersiowej, gdyż połowa ta porusza się słabiej podczas oddychania. Na szczycie wdechu słyszy się tarcie opłucne, zależne od ocierania się o siebie chropowatych blaszek opłucnej. Jest to najistotniejszy objaw choroby. Continue reading „Tarcie oplucnej”

W obrebie wysieków surowiczych slyszy sie czesto bardzo dobrze szept

Dopóki wysięku jest mało dopóty szmeru oskrzelowego nic słyszy się, gdyż wysięk taki nie dochodzi do wcięcia między płatowego. Nie ma szmeru w nawrotach zapalenia opłucnej, jeżeli zrosty, które powstały podczas poprzedniego zapalenia, uniemożliwiają stykanie się wysięku z wnęką. W innych częściach stłumienia szmeru oskrzelowego często zupełnie nie ma. Ponad wysiękiem miernego stopnia słyszy się łagodny szmer oskrzelowy lub szmer nieoznaczony, który stopniowo przechodzi w szmer pęcherzykowy osłabiony, prawidłowy lub zaostrzony. W innych częściach płuc stwierdza się zwykle zaostrzony szmer pęcherzykowy. Continue reading „W obrebie wysieków surowiczych slyszy sie czesto bardzo dobrze szept”

Równoczesna gruzlica oplucno-plucna rozpoczyna sie nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem

Równoczesna gruźlica opłucno-płucna rozpoczyna się nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem, stanami podgorączkowymi pod wieczór, z nocnymi potami, postępującą utratą łaknienia, chudnięciem i osłabieniem a badanie fizyczne klatki piersiowej wykrywa wysiękowe zapalenie opłucnej. Pojawiające się nieraz niespodziewanie krwioplucie albo prątki gruźlicy w plwocinie świadczą o równoczesnej sprawie gruźliczej także w miąższu płucnym. Poszukiwanie prątków w plwocinie powinno być bardzo staranne, gdyż w tej postaci bywa ich zwykle bardzo mało. Wysięk opłucny ma dużą skłonność do wsysania się. W miarę ubywania wysięku opada gorączka, wracają siły chorego, zaczyna wzrastać waga ciała, kaszel i ilość plwociny zmniejszają się, prątki w plwocinie oraz rzężenia stają się coraz rzadsze i po kilku tygodniach. Continue reading „Równoczesna gruzlica oplucno-plucna rozpoczyna sie nieraz zdradziecko u osób przedtem, zdrowych suchym pokaszliwaniem”

Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu

Szeroko stosuje się w surowiczym zapaleniu opłucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu, kwasu acetylo-salicylowego, motopiryny i in. Leczenie to w zapaleniu opłucnej głównie łagodzi bóle jak to zauważył już Alfred Sokołowski. Eppinger utrzymuje, że przetwory salicylowe uszczelniają naczynia włoskowate. Poza tym poleca się leczenie solami wapniowymi, które działają przez uszczelnianie ścian naczyń zapalnie zmienionych i zwiększają wydzielanie moczu. Najskuteczniej działa chlrek wapnia (calcium ehloratum) w dawce 100-200 na dobę przy równoczesnej diecie zawierającej mało soli (Rp. Continue reading „Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 7

U żadnego z pacjentów z grupy TAVR nie doszło do niedomykalności zastawki aortalnej, która pogorszyła się do poziomu umiarkowanego do ciężkiego w okresie obserwacji. Stratyfikacja 2-letniej śmiertelności w zależności od stopnia pozaprowotnej niedomykalności zastawki aortalnej wykazała nieistotną tendencję do wyższej śmiertelności z przyczyn sercowych wśród pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niedomykalności zastawki aortalnej niż u pacjentów z niedostateczną lub niewielką niedomykalnością okołoawarową aorty (36,7%). vs. 27,0%) (ryc. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 7”

Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych ad 7

Łączne 26,9% przypadków ostrego uszkodzenia nerek w obecnym badaniu można zatem uznać za ważny punkt odniesienia, biorąc pod uwagę dużą próbkę i skład wielonarodowy. Nasze wyniki badań dostarczają pouczających porównań z wynikami niedawno przeprowadzonego wieloośrodkowego badania u dorosłych, badania ostrego uszkodzenia nerek i epidemiologicznego badania epidemiologicznego (AKI-EPI ).3 Chociaż wskaźniki ogólnego i ciężkiego ostrego uszkodzenia nerek (odpowiednio 57,3% i 38,9%) ) były wyższe w badaniu na dorosłe od odpowiednich wartości w naszym badaniu, związek między ostrym uszkodzeniem nerek a umieralnością i zachorowalnością są podobne.3 Spekulujemy, że względnie niższe wskaźniki ostrego uszkodzenia nerek obserwowane w naszych badaniach reprezentują większą rezerwę nerkową u dzieci . Chociaż oba badania wykazują zwiększone ryzyko zgonu z wyższymi poziomami KDIGO (iloraz szans wynosił od 1,18 na etapie do 8,21 na etapie 3 w naszym badaniu i od 2,19 na etapie do 7,18 na etapie 3 w badaniu AKI-EPI), w badaniu nie wykazano związku między ostrym uszkodzeniem nerek a śmiertelnością w stadium 1. Wielokrotne współistniejące stany obserwowane u osób dorosłych mogą zwiększać podatność na ostre, związane z urazami, wyniki, co jest częściowo uzasadnione wyższą ogólną śmiertelnością obserwowaną w badaniu AKI-EPI niż w naszym badaniu (18,4% vs. 3,4%) . Continue reading „Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych ad 7”

Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych ad 6

Transplantacja wiązała się z najwyższym ryzykiem (iloraz szans, 2,43, 95% CI, 1,71 do 3,40). Rozkład ostrego ostrego uszkodzenia nerek był podobny u pacjentów, którzy przeszli transplantację narządów stałych i tych, którzy przeszli przeszczep szpiku kostnego (Tabela Centrum Zmienność
Charakterystykę oddziałów intensywnej opieki medycznej przedstawiono w tabeli S8 w dodatkowym dodatku. Zaobserwowaliśmy zmienność pomiędzy ośrodkami w częstości ostrych ostrych uszkodzeń nerek (mediana, 10,4%, zakres międzykwartylowy, 7,8 do 16,7) oraz w tempie zgonu (mediana 3,2%, zakres międzykwartylowy, 2,0 do 6,1). Stawki dla poszczególnych ośrodków i stawki skumulowane według kraju przedstawiono na rysunkach S2 i S3 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
To duże, perspektywiczne, międzynarodowe badanie epidemiologii ostrego uszkodzenia nerek u dzieci i młodych dorosłych na oddziałach intensywnej terapii wykazało, że ostre uszkodzenie nerek wystąpiło u jednej czwartej pacjentów w ciągu pierwszych 7 dni po przyjęciu na OIT. Continue reading „Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych ad 6”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad 7

Ogólnie, wyniki te są zgodne z obserwacją, że chociaż rodzaj i częstość występowania zdarzeń niepożądanych mogą nie różnić się znacznie między tymi dwiema populacjami pacjentów, zdarzenia mogą być mniej akceptowalne u pacjentów poddanych nefrektomii.6 Pacjenci leczeni sunitynibem mieli znacznie niższe wyniki w zakresie jakości życia związanej ze zdrowiem niż osoby w grupie otrzymującej placebo, gdy byli oni leczeni aktywnie. Różnice od 10 do 20 punktów w podskalach QLQ-C30 odpowiadają umiarkowanej zmianie jakości życia, 14,15, a ogólnie 10-punktowa zmiana jest szeroko akceptowana jako klinicznie znacząca w przypadku różnych typów raka. W naszej próbie jedynie niższe wyniki dotyczące biegunki i utraty apetytu – oba dobrze znane działania niepożądane inhibitorów szlaku VEGF16,18 – miały znaczenie kliniczne.14,15
W badaniu ASSURE nie zaobserwowano poprawy przeżycia wolnego od choroby u pacjentów otrzymujących sunitynib lub sorafenib w porównaniu z placebo, w tym w podgrupach pacjentów z wyraźnymi wynikami histologicznymi komórek lub chorobą wysokiego ryzyka (stopień 3. lub 4. stadium nowotworu) .13 Wyraźne populacje pacjentów, schematy dawkowania i metody badań prawdopodobnie będą odpowiedzialne za różne wyniki w dwóch próbach. Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad 7”