Akromegalia

Akromegalia W akromegalii występuje przerost twarzy i przerost szczęki dolnej, dłoni i stóp. Rozrost dotyczy nie tylko tkanki kostnej, ale także tkanki łącznej. Niekiedy dołącza się do tych zmian zniekształcenie klatki piersiowej w postaci rozszerzenia ze skrzywieniem kręgosłupa ku tyłowi i w bok (kyphosis et scoliosis). Temu zespołowi towarzyszy zwykle znaczne powiększenie trzew (splanchnomegalia) . Jak wynika z rozmaitych badań akromegalię należy wiązać z nadczynnością przedniej części przysadki mózgowej. Continue reading „Akromegalia”

Zapalenie oplucnej gruzlicze

Zapalenie opłucnej gruźlicze powstające na tle przedostania się do opłucnej prątków lub jadów gruźliczych za pośrednictwem krwi ma zwykle przebieg łagodny. Nie wolno jednak lekceważyć nawet tych łagodnych postaci, ponieważ nieraz przechodzą w zapalenie wysiękowe. Zapobieganie. Dla zapobieżenia zapaleniu opłucnej, tak suchemu jak i wysiękowemu, należy wzmacniać osoby wątle i usposobione do gruźlicy oraz hartować ich skórę, aby nie tak łatwo się przeziębiały. U takich osób należy uregulować tryb życia odpowiednio do zasobów ustroju, zwrócić uwagę na poprawę ich żywienia się i na staranne przewietrzanie ich mieszkań, polecić częstsze przebywanie i ruch na świeżym powietrzu, gimnastykę, nacieranie ciała gąbką umoczoną w słonej wodzie (łyżeczka od herbaty soli kuchennej na szklankę wody) itp. Continue reading „Zapalenie oplucnej gruzlicze”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 3

Układ wprowadzono do wspólnej tętnicy udowej w warunkach aseptycznych, przy użyciu przewodnictwa przezprzełykowego i fluoroskopowego, podczas gdy pacjent był pod znieczuleniem ogólnym.2. Punkty końcowe
Pierwotnym punktem końcowym badania PARTNER była śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny przez cały czas trwania badania. Kluczowymi punktami końcowymi tej analizy były 2-letnie wskaźniki zgonów z jakiejkolwiek przyczyny, śmierć z przyczyn sercowych, udar mózgu i powtarzająca się hospitalizacja; Klasa funkcjonalna NYHA; liczba dni życia i poza szpitalem; i echokardiograficzne oceny gradientów zastawki aortalnej, obszaru zastawki aortalnej i niedomykalności okołoprotezowej. Zastosowaliśmy ocenę ryzyka towarzystwa klatki piersiowej (STS) (która wahała się od 0% do 100%, z wyższymi wynikami wskazującymi na większe ryzyko chirurgiczne) jako miarę współistniejących warunków i stratyfikacji umieralności według kategorii ryzyka STS (<5%, 5 do 14,9% i . Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 3”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 2

Próby te zostały wcześniej zakończone z powodu daremności niezależnych komitetów monitorujących dane i bezpieczeństwo. 3.4 Ponadto, podgrupy pacjentów o podwyższonym ryzyku zgonu w ramach badania z udziałem dorosłych nie wydają się odnosić korzyści z zastosowania DrotAA. Brak danych potwierdzających z badań kontrolowanych placebo5 zakwestionował wyniki badania PROWESS, a tym samym skuteczność leku.6 DrotAA otrzymała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od Europejskiej Agencji Leków w celu leczenia osób dorosłych z ciężką sepsą i niewydolnością wielonarządową, ale zatwierdzenie było przedmiotem corocznej oceny.7 W 2007 r. Agencja uznała, że istnieją wystarczające wątpliwości, aby uzasadnić nowy test kontrolowany placebo .8 Przeprowadziliśmy badanie PROWESS-SHOCK, aby przetestować hipotezę, że DrotAA, w porównaniu z placebo, zmniejszy śmiertelność u pacjentów z wstrząsem septycznym.9
Metody
Badaj pacjentów
Protokół badania został już opublikowany (www.springerlink.com/content/t3353213r20835ul/fulltext.pdf).9 Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjentów lub ich prawnie upoważnionych osób. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 2”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad 5

W momencie odcięcia danych zdarzenie nawrotu choroby, drugiego raka lub zgonu nastąpiło u 113 z 309 pacjentów (36,6%) w grupie sunitynibu iu 144 z 306 pacjentów (47,1%) w grupie placebo. Po 3 latach proporcje pacjentów wolnych od choroby wynosiły 64,9% w grupie sunitynibu i 59,5% w grupie placebo; po 5 latach proporcje wyniosły odpowiednio 59,3% i 51,3%. Na podstawie przeglądu badacza zdarzenie nawrotu choroby, drugiego nowotworu lub zgonu wystąpiło u 132 pacjentów (42,7%) w grupie sunitynibu i 158 (51,6%) w grupie placebo w okresie próbnym. Mediana czasu trwania przeżycia wolnego od choroby ocenianego przez badacza wynosiła 6,5 roku (95% CI, 4,7 do 7,0) w grupie sunitynibu i 4,5 roku (95% CI, 3,8 do 5,9) w grupie placebo, ale różnica między grupami nie był istotny (współczynnik ryzyka, 0,81, 95% CI, 0,64 do 1,02, P = 0,08) (Tabela 2). Wyniki te zostały poparte analizą przeżycia wolnego od choroby w podgrupie pacjentów obarczonych większym ryzykiem niż ogólna populacja badana, która została zdefiniowana jako stadium 3 nowotworu, brak lub nieokreślony udział węzłowy, brak przerzutów, stopień 2 Fuhrman lub więcej (w skala od do 4, z oceną wskazującą najmniej atypii i stopnia 4 najbardziej), a wynik ECOG wynosi lub więcej lub stadium 4 nowotworu, lokalne zaangażowanie węzłowe lub oba. Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad 5”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii cd

Rozpoznanie nawrotu było oparte na obrazach potwierdzonych centralnie lub histologicznie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolnego od choroby, który został zdefiniowany jako przerwa między randomizacją a pierwszym nawrotem nowotworu, występowaniem przerzutów lub wtórnym rakiem (ocenianym przez ślepy niezależny centralny przegląd) lub śmiercią. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały całkowity czas przeżycia, bezpieczeństwo i jakość życia związaną ze zdrowiem. Dodatkowe analizy opisano w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.
Czas ekspozycji określono jako okres między pierwszą a ostatnią dawką sunitynibu lub placebo, w tym przerwy w podawaniu, opóźnienia cyklu i zmiany w zaplanowanym 2-tygodniowym okresie bez leczenia. Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii cd”

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów ad 8

Przyczepność i retencja były niższe niż w większości badań oceniających wyniki sercowo-naczyniowe, co odzwierciedla wyzwania związane z długotrwałym leczeniem bolesnego stanu u pacjentów, którzy często doświadczają frustracji związanych z nieuzasadnionymi objawami i zmieniają terapię lub kończą badanie. Niski poziom przylegania i zatrzymania stwierdzono również we wcześniejszych badaniach bólu9. Chociaż podobieństwo w wynikach dla populacji zamierzających leczyć i leczonych sugeruje, że niska przynależność prawdopodobnie nie wpłynęła na zasadnicze wnioski, wysokie poziomy nieprecyzyjności sprawiają, że interpretacja wyników jest kwestionowana. Chociaż wskaźniki braku retencji były podobne dla wszystkich trzech terapii, nie można wykluczyć możliwości informacyjnego cenzury (tj. Odchylenia, które powstaje, gdy uczestnicy rezygnują z badania z powodu czynników związanych z samym badaniem). Continue reading „Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów ad 8”

Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 8

Jednak liczba punktów końcowych skuteczności drugorzędowej w tym badaniu była niewielka, a próba nie była zasilana, aby ostatecznie ustalić wyższość lub nie gorszą jakość. Stosując częstość występowania poważnego niekorzystnego zdarzenia sercowo-naczyniowego obserwowanego w grupie leczonej standardowo 6,0% i przyjmując 90% mocy do wykrycia różnicy między grupami leczenia wynoszącymi 15 punktów procentowych na poziomie alfa 0,05, obliczamy, że wielkość próby potrzebne do próby wyższości będzie 13.598 uczestników na grupę (w sumie 40.794 uczestników w trzech grupach). Ponieważ rekrutacja i obserwacja w tym badaniu z udziałem tylko 2100 uczestników w 431 placówkach wymagała 3 lat, możliwość zapisania się ponad 20 razy większą liczbę uczestników w przeciągu tak długiego czasu jest wątpliwa. Po drugie, schemat podawania bardzo małych dawek rywaroksabanu (2,5 mg dwa razy na dobę) oraz DAPT jest wskazany w Europie i wielu innych krajach w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Jednakże, rywaroksaban w dawce 15 mg raz na dobę (lub 10 mg raz na dobę u osób z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek) nie jest obecnie zatwierdzony do leczenia ostrego zespołu wieńcowego lub migotania przedsionków. Continue reading „Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 8”

Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 7

Wskaźniki poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych były podobne, ale miały szerokie przedziały ufności między trzema grupami leczenia. Dawka rywaroksabanu stosowana w leczeniu migotania przedsionków może różnić się od dawki stosowanej w leczeniu ostrego zespołu wieńcowego. Podawanie rywaroksabanu w dawce 20 mg raz na dobę bez leków przeciwpłytkowych u pacjentów z nie przebytym migotaniem przedsionków było nie mniejsze niż warfaryna dostosowana do dawki w zmniejszaniu częstości występowania udaru i zatorowości systemowej oraz krwawień śródczaszkowych i śmiertelnych w badaniu ROCKET-AF ( Rywaroksaban raz na dobę Doustne hamowanie czynnika Xa w porównaniu z antagonizmem witaminy K w zapobieganiu udarowi i chorobie zatorowej w migotaniu przedsionków) .8 Zmniejszona dawka 15 mg na dobę u pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek (tj. Klirens kreatyniny 30 do 49 ml na minutę) było związane z profilami skuteczności i bezpieczeństwa podobnymi do obserwowanych dla dawki 20 mg u osób bez zaburzeń czynności nerek. Jednakże, zarówno w dawce 15 mg, jak i 20 mg rywaroksabanu w przypadku migotania przedsionków były związane ze znacznie zwiększonym ryzykiem krwawienia, jeśli stosowano je jednocześnie z DAPT w badaniu ATLAS ACS-TIMI 46. Continue reading „Profilaktyka krwawienia u pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych PCI ad 7”