Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki

Można także widzieć akromegalię przy prawidłowym stanie anatomicznym przysadki. Wchodzi tu najprawdopodobniej w grę patologiczny stan konstytucyjny ustroju W tym sensie, że żaden układ fizjologiczny nie jest w swojej czynności prawidłowy i pełnowartościowy. Często bowiem widzimy w tych razach najrozmaitsze zaburzenia ze strony układu krążenia, szybki rozwój miażdżycy, zaburzenia, -żołądkowo-jelitowe, zaburzenia w czynności nerek, apatię, częściową adynamię i inne. Obniżenie zaś granicy asymilacji węglowodanów i przemiany purynowej wskazywałyby na niedomogę wątroby . Wchodziłyby więc w grę rożne zmiany fizyko-chemiczne tkanek, które stwarzają warunki dla niezwykłego działania na nie hormonu przysadki mózgowej. Continue reading „Mozna takze widziec akromegalie przy prawidlowym stanie anatomicznym przysadki”

Rak pluc:

Rak płuc: Początek choroby jest przeważnie nieuchwytny, częstszą skargą chorego bywa duszność i ogólne osłabienie; duszność jest nieraz wybitna już w tym okresie, w którym nie ma jeszcze rozległego stłumienia w dniach choroby stopniowo słabnie, w miarę dostosowywania się chorego. Wypuklenie chorej połowy klatki piersiowej z wygładzeniem międzyżebrzy, zwłaszcza w dolnych jej częściach. Rozszerzenie naczyń żylnych skóry na klatce piersiowej spostrzega się stosunkowo rzadko a wtenczas raczej w późniejszym okresie choroby. Osłabienie lub zniesienie drżenia piersiowego w dolnych częściach klatki piersiowej. Stłumienie odgłosu opukowego w dolnych częściach klatki piersiowej, zwiększające się ku dołowi, górna granica stłumienia w postaci linii Ellis-Damoiseau. Continue reading „Rak pluc:”

Zapalenie oplucnej wysiekowe surowicze

Zapalenie opłucnej wysiękowe surowicze. Od raka płuca, powikłanego wysiękowym zapaleniem opłucnej odróżnia się wysiękowe zapalenie płuc na podstawie cech. Od bąblowca dolnego płata płuc różni się wysiękowe zapalenie opłucnej szybszym rozwojem oraz cechami. Różnicowanie z marskością płuc opiera się na następujących danych. Osłabienie szmeru oddechowego w dolnej części klatki piersiowej zwiększające się ku dołowi w przypadkach miernego wysięku słyszy się w okolicy górnej granicy stłumienia, zwłaszcza w okolicy dolnego kąta łopatki łagodny szmer oskrzelowy, płynący z dala. Continue reading „Zapalenie oplucnej wysiekowe surowicze”

Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem

Przytłumienie może zależeć od tłumiącego odgłos opukowy działania wysięku opłucnego albo od złogów włóknika w okolicy szczytu płuca przy szerzeniu się sprawy zapalnej ku górze. Złogi włóknika mogą wywołać nawet zwężenie pola szczytowego przy określaniu go opukiwaniem. Również rzężenia w okolicy szczytu płuca 1.1 chorego z wysiękowym zapaleniem opłucnej nie dowodzą jeszcze obecności zmian gruźliczych w szczycie płuca, gdyż w istocie może to być tarcie opłucne skrócone wskutek małej ruchomości blaszek opłucnej w okolicy szczytowej i dla tego sprawiające wrażenie rzężenia. Postać pierwotną gruźliczego zapalenia opłucnej cechuje nagły początek wśród zupełnego zdrowia silnym kłuciem w boku, dreszczami wysoką gorączką, natomiast postać wtórna rozpoczyna się zwykle podstępnie bez wyraźniejszego podskoku ogólnej ciepłoty ciała, niegwałtownymi bólami w boku wzmagającymi się stopniowo, czasami zresztą nie ma i tych ból ów. Zbierając dokładnie wywiady można wykryć we wtórnej postaci, że chory od dłuższego już czasu niedomaga, łatwo się męczy, chudnie bez widocznej przyczyny, czasami po kaszluje, nie ma apetytu, słowem, że zapalenie opłucnej poprzedziły niewyraźne zwiastuny. Continue reading „Zlogi wlóknika moga wywolac nawet zwezenie pola szczytowego przy okreslaniu go opukiwaniem”

W gruzliczym wysiekowym zapaleniu oplucnej poleca sie tez leczenie kwas empara amino salicylowym

W gruźliczym wysiękowym zapaleniu opłucnej poleca się też leczenie kwas empara amino salicylowym. Leczenie polega na doustnym podawaniu tego leku w dobowej dawce 12,0-15,0 (rozłożonej na 6 dawek) 8-10-dniowymi okresami z kilkodniowymi między nimi przerwami i jednoczesnym doopłucnym wprowadzaniu 10-20 ml 10% kwasu paramino-salicylowego razem z heparyną w dawce 60-120 mg dla zapobieżenia powstawaniu skrzepów. Przed wprowadzeniem leku do jamy opłucnej usuwa się wysięk. Ponieważ kwas para-amino-salicylowy, podany doustnie przechodzi do jamy opłucnej, przeto skojarzonym leczeniem osiąga się duże Jego stężenie w jamie opłucnej, sprzyjające wyleczeniu zapalenia opłucnej. Jeżeli po ustąpieniu okresu zapalnego wysięk nie ma skłonności go wessania a minęło już 4, najwyżej 6 tygodni od początku choroby, to wysięk wypuszcza się przez nakłucie klatki piersiowej. Continue reading „W gruzliczym wysiekowym zapaleniu oplucnej poleca sie tez leczenie kwas empara amino salicylowym”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 3

Zadania grup badawczych były ukrywane przed pacjentami, badaczami, klinicystami i sponsorem. Tymczasowe przerwy w infuzji badania zostały zlecone procedurom inwazyjnym; w takich przypadkach wlew przedłużono do 6 dnia (okres leczenia), tak aby można było wykonać 96-godzinny wlew w miarę możliwości. Wszystkie inne terapie zależały od leczenia klinicystów. Ocena pacjentów
Oceniliśmy wyjściową charakterystykę demograficzną, istniejące stany, funkcję narządu, miejsca zakażenia, wyniki mikrobiologiczne oraz pomiary hematologiczne i laboratoryjne w ciągu 24 godzin przed podaniem badanego leku. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 3”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 2

Próby te zostały wcześniej zakończone z powodu daremności niezależnych komitetów monitorujących dane i bezpieczeństwo. 3.4 Ponadto, podgrupy pacjentów o podwyższonym ryzyku zgonu w ramach badania z udziałem dorosłych nie wydają się odnosić korzyści z zastosowania DrotAA. Brak danych potwierdzających z badań kontrolowanych placebo5 zakwestionował wyniki badania PROWESS, a tym samym skuteczność leku.6 DrotAA otrzymała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od Europejskiej Agencji Leków w celu leczenia osób dorosłych z ciężką sepsą i niewydolnością wielonarządową, ale zatwierdzenie było przedmiotem corocznej oceny.7 W 2007 r. Agencja uznała, że istnieją wystarczające wątpliwości, aby uzasadnić nowy test kontrolowany placebo .8 Przeprowadziliśmy badanie PROWESS-SHOCK, aby przetestować hipotezę, że DrotAA, w porównaniu z placebo, zmniejszy śmiertelność u pacjentów z wstrząsem septycznym.9
Metody
Badaj pacjentów
Protokół badania został już opublikowany (www.springerlink.com/content/t3353213r20835ul/fulltext.pdf).9 Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjentów lub ich prawnie upoważnionych osób. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 2”

Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym AD 3

Żadna z tych firm nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu lub analizie danych, pisaniu manuskryptu ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Docelowy międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) wynosił 2,75, przy dopuszczalnym zakresie docelowym od 2,0 do 3,5. Aby zminimalizować różnice w przetwarzaniu krwi, próbki krwi do oznaczania INR były przetwarzane w wybranych centralnych laboratoriach. Aby potwierdzić dokładność oceny LVEF, personel dwóch laboratoriów echokardiografii rdzeniowej (w St. Continue reading „Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym AD 3”

Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym

Nie wiadomo, czy terapia warfaryną lub aspiryną jest lepsza u pacjentów z niewydolnością serca, którzy mają rytm zatokowy. Metody
Zaprojektowaliśmy tę próbę, aby ustalić, czy warfaryna (z docelowym międzynarodowym znormalizowanym stosunkiem od 2,0 do 3,5) lub aspiryna (w dawce 325 mg na dzień) jest lepszym leczeniem dla pacjentów z rytmem zatokowym, którzy mają zredukowaną frakcję wyrzutową lewej komory ( LVEF). Obserwowaliśmy 2305 pacjentów przez okres do 6 lat (średnia [. SD], 3,5 . Continue reading „Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii czesc 4

Porównaliśmy punkty końcowe czas-zdarzenie za pomocą dwustronnego testu logarytmicznego stratyfikowanego według grupy wysokiego ryzyka UISS (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Wykorzystaliśmy metody Kaplana-Meiera do określenia mediany czasu trwania przeżycia wolnego od choroby i całkowitego przeżycia z 95% przedziałami ufności. Dane dotyczące bezpieczeństwa zostały podsumowane opisowo dla wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej dawkę sunitynibu lub placebo. Podskale QLQ-C30 i pojedyncze pozycje podsumowano zgodnie ze średnią i medianą dla każdej grupy i naniesiono w funkcji czasu. Wyniki na EQ-5D i EQ-VAS podano jako średnie i standardowe odchylenia. Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii czesc 4”