Tarcie oplucnej

Przedmiotowo w ostrym suchym zapaleniu opłucnej wykrywa się zapadnięcie odpowiedniej połowy klatki piersiowej zależne od długotrwałego skurczu mięśni międzyżebrowych, wywołanego zapalnym podrażnieniem bardzo wrażliwej opłucnej ściennej, nadto po włóczeniowate. Połowy klatki piersiowej podczas oddychania wskutek niedostatecznego rozszerzania się płuca, czasami odgłos opukowy bębenkowy. Szmery oddechowe są osłabione nie tylko w miejscu zmian zapalnych w opłucnej, ale także na całej odpowiedniej połowic klatki piersiowej, gdyż połowa ta porusza się słabiej podczas oddychania. Na szczycie wdechu słyszy się tarcie opłucne, zależne od ocierania się o siebie chropowatych blaszek opłucnej. Jest to najistotniejszy objaw choroby. Continue reading „Tarcie oplucnej”

Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje sie badajac klatke piersiowa radiologicznie

Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje się badając klatkę piersiową radiologicznie. Mianowicie w przypadkach małego wysięku stwierdza się zacienienie kąta przeponowo-żebrowego oraz zmniejszenie ruchomości przepony. W miarę gromadzenia się wysięku znika zarys przepony i powstaje jednolity cień o górnej granicy łukowatej, sięgającej najwyżej w bocznej części klatki piersiowej. Powyżej cienia stwierdza się zacienienie rysunku płucnego, zależne od niedodmy części płuca powyżej wysięku. Cień śródpiersia z jego narządami jest przesunięty w stronę zdrowego płuca. Continue reading „Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje sie badajac klatke piersiowa radiologicznie”

Badaniem radiologicznym stwierdza sie po chorej stronie cien, stopniowo coraz slabszy w miare oddalania sie od przepony

Badaniem radiologicznym stwierdza się po chorej stronie cień, stopniowo coraz słabszy w miarę oddalania się od przepony, narządy sąsiednie (serce, tchawica itd.) są przesunięte w stronę zdrowej polowy klatki piersiowej. Odgłos opukowy stłumiony. Próbne nakłucie klatki piersiowej wykrywa obecność wysięku. Wprowadzenie do jamy opłucnej 250-300 ml powietrza wywołuje objawy, znamienne dla puchliny opłucnej z odmą. Stałość objawów stopniowo w miarę poprawy. Continue reading „Badaniem radiologicznym stwierdza sie po chorej stronie cien, stopniowo coraz slabszy w miare oddalania sie od przepony”

Róznicowanie z odma oplucna omówie w rozdziale o tej chorobie

Różnicowanie z odmą opłucną omówię w rozdziale o tej chorobie. Od wysokiego ustawienia przepony, zwłaszcza w przypadkach porażenia nerwu przeponowego lub ropnia podprzeponowego wysiękowe zapalenie opłucnej odróżnić na podstawie charakterystycznego przebiegu górnej granicy stłumienia odgłosu opukowego, narastania stłumienia w dolnej części klatki piersiowej i obrazu radiologicznego. Po rozpoznaniu wysiękowego zapalenia opłucnej należy wyjaśnić tło, na którym powstała choroba. W tym celu dokładnie rozważa się wszystkie czynniki, które mogą wywołać zapalenie opłucnej w ogóle. Wśród nich należy pamiętać o możliwości zapalenia opłucnej na tle zakażenia kiłowego. Continue reading „Róznicowanie z odma oplucna omówie w rozdziale o tej chorobie”

Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu

Szeroko stosuje się w surowiczym zapaleniu opłucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu, kwasu acetylo-salicylowego, motopiryny i in. Leczenie to w zapaleniu opłucnej głównie łagodzi bóle jak to zauważył już Alfred Sokołowski. Eppinger utrzymuje, że przetwory salicylowe uszczelniają naczynia włoskowate. Poza tym poleca się leczenie solami wapniowymi, które działają przez uszczelnianie ścian naczyń zapalnie zmienionych i zwiększają wydzielanie moczu. Najskuteczniej działa chlrek wapnia (calcium ehloratum) w dawce 100-200 na dobę przy równoczesnej diecie zawierającej mało soli (Rp. Continue reading „Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu”

Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym

Nie wiadomo, czy terapia warfaryną lub aspiryną jest lepsza u pacjentów z niewydolnością serca, którzy mają rytm zatokowy. Metody
Zaprojektowaliśmy tę próbę, aby ustalić, czy warfaryna (z docelowym międzynarodowym znormalizowanym stosunkiem od 2,0 do 3,5) lub aspiryna (w dawce 325 mg na dzień) jest lepszym leczeniem dla pacjentów z rytmem zatokowym, którzy mają zredukowaną frakcję wyrzutową lewej komory ( LVEF). Obserwowaliśmy 2305 pacjentów przez okres do 6 lat (średnia [. SD], 3,5 . Continue reading „Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad

Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 18 lat i otrzymali diagnozę lokoregionalnego raka nerkowokomórkowego (stadium 3 nowotworu lub wyższe, regionalne przerzuty w węzłach chłonnych lub oba) na podstawie zmodyfikowanych kryteriów UISS.8 Inne kryteria kwalifikowalności obejmowały histologię potwierdzenie jasnokomórkowego raka nerkowokomórkowego, brak wcześniejszego leczenia ogólnoustrojowego, wynik nie większy niż 2 na skali Wschodniej Grupy Onkologii Wschodniej (ECOG) (która mieści się w zakresie od 0 do 5, z wyższymi wynikami wskazującymi na większą niepełnosprawność) przed nefrektomią, oraz rozpoczęcie leczenia w ciągu 3 do 12 tygodni po nefrektomii. Nieobecność makroskopowych pozostałości lub przerzutów po nefrektomii, potwierdzona na podstawie ślepego, niezależnego centralnego przeglądu tomografii komputerowej (CT), była wymagana przed rejestracją. Kryteria wykluczenia obejmowały przerzuty do nerek lub histologicznie niezróżnicowane nowotwory, rozpoznanie drugiego nowotworu w ciągu 5 lat przed randomizacją, główne zdarzenie lub chorobę sercowo-naczyniową w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją i niekontrolowane nadciśnienie (ciśnienie krwi,> 150/100 mm Hg). Projekt badania i nadzór
Randomizacja była rozwarstwiona według zdefiniowanej przez UISS grupy wysokiego ryzyka, wyniku ECOG (<2 vs. 2) i kraju zamieszkania (Tabela S1 w dodatkowym dodatku). Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii ad”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii

Sunitinib, inhibitor szlaku naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka, jest skutecznym sposobem leczenia przerzutowego raka nerkowokomórkowego. Staraliśmy się określić skuteczność i bezpieczeństwo sunitynibu u pacjentów z locoregionalnym rakiem nerkowokomórkowym z wysokim ryzykiem nawrotu guza po nefrektomii. Metody
W tej randomizowanej, podwójnie ślepej próbie trzeciej fazy, przypisaliśmy 615 pacjentom z lokoregionalnym rakiem komórek nerkowych o wysokim ryzyku raka nerkowokomórkowego, którzy otrzymywali sunitynib (50 mg na dobę) lub placebo przez 4 tygodnie, 2 – tygodniowy rozkład na okres do roku lub do czasu wznowienia choroby, niedopuszczalnej toksyczności lub wycofania zgody. Pierwszorzędowym punktem końcowym było przeżycie wolne od choroby, według ślepego niezależnego przeglądu centralnego. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały ocenę przeżycia wolnego od choroby, całkowite przeżycie i bezpieczeństwo badacza. Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym wysokiego ryzyka po nefrektomii”

Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych ad 6

Transplantacja wiązała się z najwyższym ryzykiem (iloraz szans, 2,43, 95% CI, 1,71 do 3,40). Rozkład ostrego ostrego uszkodzenia nerek był podobny u pacjentów, którzy przeszli transplantację narządów stałych i tych, którzy przeszli przeszczep szpiku kostnego (Tabela Centrum Zmienność
Charakterystykę oddziałów intensywnej opieki medycznej przedstawiono w tabeli S8 w dodatkowym dodatku. Zaobserwowaliśmy zmienność pomiędzy ośrodkami w częstości ostrych ostrych uszkodzeń nerek (mediana, 10,4%, zakres międzykwartylowy, 7,8 do 16,7) oraz w tempie zgonu (mediana 3,2%, zakres międzykwartylowy, 2,0 do 6,1). Stawki dla poszczególnych ośrodków i stawki skumulowane według kraju przedstawiono na rysunkach S2 i S3 w dodatkowym dodatku.
Dyskusja
To duże, perspektywiczne, międzynarodowe badanie epidemiologii ostrego uszkodzenia nerek u dzieci i młodych dorosłych na oddziałach intensywnej terapii wykazało, że ostre uszkodzenie nerek wystąpiło u jednej czwartej pacjentów w ciągu pierwszych 7 dni po przyjęciu na OIT. Continue reading „Epidemiologia ostrego uszkodzenia nerek u krytycznie chorych dzieci i młodych dorosłych ad 6”

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów ad

W prospektywnej randomizowanej ocenie bezpieczeństwa Celecoxib Integrated versus Ibuprofen lub Naproxen (PRECISION), staraliśmy się ocenić wyniki sercowo-naczyniowe, żołądkowo-jelitowe, nerek i inne wyniki z celekoksybem w porównaniu z dwoma nieselektywnymi NLPZ. Metody
Projekt testowy i nadzór
Badanie PRECISION było randomizowanym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym badaniem obejmującym pacjentów z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub chorobą zwyrodnieniową stawów. Randomizacja była stratyfikowana zgodnie z pierwotną diagnozą (choroba zwyrodnieniowa stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów), stosowanie kwasu acetylosalicylowego i region geograficzny. Szczegółowe metody badania zostały opublikowane wcześniej5, a zarówno protokół, jak i plan analizy statystycznej są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. W każdym ośrodku centralna rada przeglądów instytucjonalnych (Schulman IRB) lub lokalna instytucja odwoławcza zatwierdziły badanie, a pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Continue reading „Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów ad”