Choroby zwiazane z zaburzeniami w przedniej czesci przysadki mózgowej

Choroby związane z zaburzeniami w przedniej części przysadki mózgowej a. Choroba Frohlicha-Babińskiego Do chorób związanych z zaburzeniami czynności przedniej części przysadki należy także dystrophia adiposo-gettitalis, czyli choroba Frohljcha-Babińskiego, gdyż w przypadkach tej choroby najczęściej znajduje się na sekcjach nowotwory przysadki mózgowej. Mogą to być różnego rodzaju nowotwory, jak gruczolaki, raki, mięsaki, glejaki, skórzaki, torbiele , i inne, wychodzące z komórek barwnikochłonnych. Istnieją jednak przypadki, w których nowotwory nie są związane z przysadką, lecz z jej otoczeniem (podwzgórze) oraz dalszymi odcinkami mózgu. Również urazy przysadki mózgowej i choroby zakaźne, zwłaszcza kiła, doprowadzają do dystrophia adiposogenitalis. Continue reading „Choroby zwiazane z zaburzeniami w przedniej czesci przysadki mózgowej”

W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony

W zapaleniu niepowikłanym odgłos opukowy nie bywa prawie nigdy zupełnie stłumiony. Granica przytłumienia. Odpowiada przeważnie rzutom płatów płucnych na powierzchnię klatki piersiowej. Za zmianami w płucu przemawia zwłaszcza silniejsze stłumienie w górnej jego części. Trójkąta Garlanda nie ma. Continue reading „W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony”

Metody badania wysieków

Czasami pierwsze posiewy dają prątki gruźlicy kwasoodporne i niekwasooporne, a w następnych pokoleniach nieoporne wymierają i pozostaje czysta hodowla kwasoopornych. Metody badania wysięków za pomocą szczepienia świnkom morskim dootrzewnie, podskórnie, do wątroby lub do śledziony są obliczone na ogólne zakażenie świnki gruźlicą. Wynik uzyskuje się dopiero po 6 tygodniach, a często znacznie później. Nieraz dopiero badanie histologiczne wykrywa drobne zmiany gruźlicze niedostrzegalne gołym okiem (EugeniaPiasecka-Zeyland). Jak się przekonałem w badaniach przeprowadzonych przez Łopatina w r. Continue reading „Metody badania wysieków”

Odrebnego omówienia wymaga gruzlicze zapalenie oplucnej

Odrębnego omówienia wymaga gruźlicze zapalenie opłucnej, gdyż ono nie jest chorobą tylko miejscową. W zapaleniu gruźliczym pierwotnym pochodzenia toksycznego wysięk bardzo często wsysa się całkowicie, nie aktywując utajonych ognisk gruźliczych. Dotyczy to jałowych zapaleń opłucnej powstających, gdy na opłucną przechodzi ukryte zapalenie toczące się dookoła ogniska gruźliczego w płucu lub dookoła gruźliczych węzłów tchawiczych i oskrzelowych. Co do zapalenia opłucnej gruźliczego wtórnego, i to liczne spostrzeżenia dowodzą, że zapalenie surowicze i surowiczo-włóknikowe toksyczne oraz powstałe na tle łagodnych wysiewów limfo krwiopochodnych wywiera nieraz działanie korzystne, objawiające się poprawą ogólnego stanu chorego, przybywaniem jego wagi, zmniejszeniem się kaszlu i odpluwania, a także wyraźnym osłabieniem natężenia sprawy gruźliczej w płucach. Spostrzega się to zwłaszcza w tych przypadkach, w których zmiany gruźlicze są jeszcze małe i przebieg sprawy płucnej jest powolny, szczególnie, jeżeli wysięk opłucny jest duży. Continue reading „Odrebnego omówienia wymaga gruzlicze zapalenie oplucnej”

gruzlicze zapalenie oplucnej

Chociaż rokowanie, co do bezpośredniego zejścia choroby w omówionych wyżej postaciach gruźliczego zapalenia opłucnej jest przeważnie pomyślne i stan chorego po ustąpieniu zapalenia bardzo często wybitnie się poprawia niemniej trzeba pamiętać, że ci chorzy są już zakażeni gruźlicą i że w warunkach osłabiających ustrój, zmiany gruźlicze w płucu, przebiegające dotąd nieraz skrycie, mogą wybitnie się zaostrzyć, tak, iż mogą powstać suchoty płuc. Nie zawsze wszakże gruźlicze zapalenie opłucnej powstające wskutek szerzenia się zmian gruźliczych z płuc na opłucną wywiera na przebieg gruźlicy płuc bezpośredni wpływ korzystny. Źle rokuje zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego, któremu towarzyszą objawy toksyczne, mianowicie wysoka gorączka, brak łaknienia, biegunka, poty, znaczne przyspieszenie tętna, niskie ciśnienie tętnicze i inne, dodatni odczyn dwufazowy i wybitne upośledzenie odżywienia. W tych przypadkach mamy do czynienia nie tyle z ujemnym działaniem zapalenia opłucnej na gruźlicę płuc, ile z pierwotnym zaostrzeniem sprawy płucnej, wywołującym wtórnie ostre zapalenie opłucnej. Najgorzej rokuje wysiękowe zapalenie opłucnej powstające wskutek przebicia się jamy gruźliczej do jamy opłucnej. Continue reading „gruzlicze zapalenie oplucnej”

Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu

Szeroko stosuje się w surowiczym zapaleniu opłucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu, kwasu acetylo-salicylowego, motopiryny i in. Leczenie to w zapaleniu opłucnej głównie łagodzi bóle jak to zauważył już Alfred Sokołowski. Eppinger utrzymuje, że przetwory salicylowe uszczelniają naczynia włoskowate. Poza tym poleca się leczenie solami wapniowymi, które działają przez uszczelnianie ścian naczyń zapalnie zmienionych i zwiększają wydzielanie moczu. Najskuteczniej działa chlrek wapnia (calcium ehloratum) w dawce 100-200 na dobę przy równoczesnej diecie zawierającej mało soli (Rp. Continue reading „Szeroko stosuje sie w surowiczym zapaleniu oplucnej przetwory salicylowe w postaci salicylanu sodu”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 5

W podobnej analizie częstość zgonów sercowych w drugim roku wynosiła 13,2% w grupie TAVR i 32,1% w grupie leczonej standardowo (współczynnik ryzyka 0,48, 95% CI, 0,29 do 0,81, P = 0,004 przy użyciu test log-rank). Łącznie 20 z 58 kwalifikujących się pacjentów, którzy żyli w tym czasie było dozwolone (11 z nich przeszło między rokiem a rokiem 2) było leczonych TAVR, przy czym procedura była wykonywana średnio 699 . 166 dni (zakres, 462 do 979) po rozpoczęciu badania. Śmiertelność po roku wśród pacjentów, którzy przeszli na TAVR wynosiła 10%, w porównaniu z 21% wśród pacjentów, którzy kwalifikowali się, ale nie przekroczyli tego progu. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 5”

Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 2

Ponadto istnieje niewiele długoterminowych danych na temat działania zastawki, a większość dostępnych danych obejmuje echokardiogramy, które nie zostały przeanalizowane w niezależnym laboratorium podstawowym. 7-10 Celem tej analizy było Dwuletnie ustalenia z badania PARTNER i przeprowadzenie analiz podgrup w celu lepszego zrozumienia wpływu współistniejących warunków na przeżycie. Metody
Projekt badania i pacjenci
Badanie PARTNER było wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem obejmującym pacjentów z ciężkim zwężeniem zastawki aortalnej (obszar zastawki aortalnej <0,8 cm2) oraz z objawami kardiologicznymi (New York Heart Association [NYHA], klasa II lub wyższa), których nie uznano za odpowiednimi kandydatami do zabiegu z powodu czynników klinicznych lub anatomicznych.2 Kryteria wejściowe były rygorystyczne, wymagające poświadczenia przez dwóch kardiochirurgów i kardiologa interwencyjnego, że pacjent nie był odpowiednim kandydatem do zabiegu chirurgicznego (co wskazuje na 50% prawdopodobieństwa, że pacjent powinien albo umrzeć, albo mieć poważne nieodwracalne powikłania po konwencjonalnej chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej). Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów uczestniczących w badaniu. Continue reading „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej w przypadku nieoperacyjnego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej AD 2”

Ropne zapalenie oplucnej

Przyczyny. Ropne zapalenie opłucnej może być pierwotne i wtórne. Pierwotne ropniaki opłucne zdarzają się rzadko, mianowicie po ranach drążących klatki piersiowej ora po tępych jej uszkodzeniach (ropniak urazowy (pyothorax traumaticus), gdy bakterie ropotwórcze dostają się do jamy opłucnej. W ogromnej większości przypadków ropniak opłucny jest chorobą wtórną, dołączającą się do sprawy ropnej toczącej się w płucu. Zakażenie opłucnej następuje w jednych przypadkach wskutek pęknięcia podopłucnego ogniska ropnego, w innych sprawa ropna przechodzi na opłucną przez ciągłość albo wskutek dostania się bakterii ropotwórczych z płucnego ogniska ropnego do opłucnej drogą naczyń chłonnych. Continue reading „Ropne zapalenie oplucnej”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 2

Próby te zostały wcześniej zakończone z powodu daremności niezależnych komitetów monitorujących dane i bezpieczeństwo. 3.4 Ponadto, podgrupy pacjentów o podwyższonym ryzyku zgonu w ramach badania z udziałem dorosłych nie wydają się odnosić korzyści z zastosowania DrotAA. Brak danych potwierdzających z badań kontrolowanych placebo5 zakwestionował wyniki badania PROWESS, a tym samym skuteczność leku.6 DrotAA otrzymała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu od Europejskiej Agencji Leków w celu leczenia osób dorosłych z ciężką sepsą i niewydolnością wielonarządową, ale zatwierdzenie było przedmiotem corocznej oceny.7 W 2007 r. Agencja uznała, że istnieją wystarczające wątpliwości, aby uzasadnić nowy test kontrolowany placebo .8 Przeprowadziliśmy badanie PROWESS-SHOCK, aby przetestować hipotezę, że DrotAA, w porównaniu z placebo, zmniejszy śmiertelność u pacjentów z wstrząsem septycznym.9
Metody
Badaj pacjentów
Protokół badania został już opublikowany (www.springerlink.com/content/t3353213r20835ul/fulltext.pdf).9 Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym, a pisemną świadomą zgodę uzyskano od pacjentów lub ich prawnie upoważnionych osób. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 2”