Choroby zwiazane z zaburzeniami w przedniej czesci przysadki mózgowej

Choroby związane z zaburzeniami w przedniej części przysadki mózgowej a. Choroba Frohlicha-Babińskiego Do chorób związanych z zaburzeniami czynności przedniej części przysadki należy także dystrophia adiposo-gettitalis, czyli choroba Frohljcha-Babińskiego, gdyż w przypadkach tej choroby najczęściej znajduje się na sekcjach nowotwory przysadki mózgowej. Mogą to być różnego rodzaju nowotwory, jak gruczolaki, raki, mięsaki, glejaki, skórzaki, torbiele , i inne, wychodzące z komórek barwnikochłonnych. Istnieją jednak przypadki, w których nowotwory nie są związane z przysadką, lecz z jej otoczeniem (podwzgórze) oraz dalszymi odcinkami mózgu. Również urazy przysadki mózgowej i choroby zakaźne, zwłaszcza kiła, doprowadzają do dystrophia adiposogenitalis. Continue reading „Choroby zwiazane z zaburzeniami w przedniej czesci przysadki mózgowej”

Suche nawracajace zapalenie oplucnej

Suche nawracające zapalenie opłucnej (Pleuritis sicca reaidivans. Pleuritis sicca uolans) Określenie przyczyny wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Zapaleniem opłucnej nawracającym nazywa się suche zapalenie opłucnej pochodzenia gruźliczego powtarzające się w nieregularnych odstępach czasu. Kazimierz Dutski opisał je pod nazwą pleuritislcca uolans. Postać ta zdarza się przeważnie w wieku młodzieńczym, częściej u kobiet, zwłaszcza u osób, które stykają się stale z chorymi na gruźlicę. Continue reading „Suche nawracajace zapalenie oplucnej”

Wysiekowe zapalenie oplucnej

Wysiękowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudativa). Odróżnia się zapalenie opłucnej rozlane i otorbione. W zapaleniu rozlanym wysięk gromadzi się w wolnej jamie opłucnej, w zapaleniu o torbionym w jej części, oddzielonej zrostami. W obu postaciach wysięk może być: 1) surowiczy, 2) surowiczo-włóknikowy lub włóknikowo-surowiczy: 3) ropny, 4) posokowaty, jeżeli wysięk ulega rozkładowi gnilnemu 5) krwotoczny. Nadto opisano zapalenie opłucnej cholesterolowe i zwapniające a) Rozlane wysiękowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudatia diffttsa) b) Wysiękowe surowicze i surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej (Pleuritis exsudativa serosa et seroso-fibrinosa) Zapalenie opłucnej surowicze i surowiczo-włóknikowe jest najczęstszą postacią zapalenia wysiękowego opłucnej. Continue reading „Wysiekowe zapalenie oplucnej”

Ciezar wlasciwy wysieku

Ciężar właściwy wysięku przewyższa 1,015 a zawartość białka (albuminy, globuliny i fibrynogen) przewyższa 4%. Kwasy tłuszczowe znajdują się w wysięku w ilości ponad 0,1%, cholesterol powyżej 0,02-0,30% (Zdzisław Górecki). Próby Rivalty i Sochańskiego (t. I) wypadają dodatnio. W gruźliczym wysięku surowiczo – włóknikowym przeważają limfocyty, których liczba może dochodzić do 90010 i więcej. Continue reading „Ciezar wlasciwy wysieku”

Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje sie badajac klatke piersiowa radiologicznie

Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje się badając klatkę piersiową radiologicznie. Mianowicie w przypadkach małego wysięku stwierdza się zacienienie kąta przeponowo-żebrowego oraz zmniejszenie ruchomości przepony. W miarę gromadzenia się wysięku znika zarys przepony i powstaje jednolity cień o górnej granicy łukowatej, sięgającej najwyżej w bocznej części klatki piersiowej. Powyżej cienia stwierdza się zacienienie rysunku płucnego, zależne od niedodmy części płuca powyżej wysięku. Cień śródpiersia z jego narządami jest przesunięty w stronę zdrowego płuca. Continue reading „Bardzo charakterystyczny obraz uzyskuje sie badajac klatke piersiowa radiologicznie”

W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony

W zapaleniu niepowikłanym odgłos opukowy nie bywa prawie nigdy zupełnie stłumiony. Granica przytłumienia. Odpowiada przeważnie rzutom płatów płucnych na powierzchnię klatki piersiowej. Za zmianami w płucu przemawia zwłaszcza silniejsze stłumienie w górnej jego części. Trójkąta Garlanda nie ma. Continue reading „W zapaleniu niepowiklanym odglos opukowy nie bywa prawie nigdy zupelnie stlumiony”

Zapalenie oplucnej wysiekowe surowicze

Zapalenie opłucnej wysiękowe surowicze. Od raka płuca, powikłanego wysiękowym zapaleniem opłucnej odróżnia się wysiękowe zapalenie płuc na podstawie cech. Od bąblowca dolnego płata płuc różni się wysiękowe zapalenie opłucnej szybszym rozwojem oraz cechami. Różnicowanie z marskością płuc opiera się na następujących danych. Osłabienie szmeru oddechowego w dolnej części klatki piersiowej zwiększające się ku dołowi w przypadkach miernego wysięku słyszy się w okolicy górnej granicy stłumienia, zwłaszcza w okolicy dolnego kąta łopatki łagodny szmer oskrzelowy, płynący z dala. Continue reading „Zapalenie oplucnej wysiekowe surowicze”

Ropne zapalenie oplucnej u chorych na gruzlice pluc

Osobnego omówienia wymaga ropne zapalenie opłucnej w toku gruźlicy płuc. Prątki gruźlicy wywołują ropniaki opłucne stosunkowo rzadko. Ropne zapalenie opłucnej u chorych na gruźlicę płuc zdarza się częściej na tle zakażenia opłucnej bakteriami ropotwórczymi lub zakażenia mieszanego prątkami gruźlicy i bakteriami ropotwórczymi. Bakterie ropotwórcze mogą w tych przypadkach przedostać się do opłucnej z ogniska ropnego. Zakażenie mieszane powstaje najczęściej wtedy, gdy jama gruźlicza podopłucna (caverna subpleuralis) przebije się do jamy opłucnej oraz wtedy, gdy w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną oderwie się zrost opłucny z wciągniętą doń częścią płuca. Continue reading „Ropne zapalenie oplucnej u chorych na gruzlice pluc”

Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym

Nie wiadomo, czy terapia warfaryną lub aspiryną jest lepsza u pacjentów z niewydolnością serca, którzy mają rytm zatokowy. Metody
Zaprojektowaliśmy tę próbę, aby ustalić, czy warfaryna (z docelowym międzynarodowym znormalizowanym stosunkiem od 2,0 do 3,5) lub aspiryna (w dawce 325 mg na dzień) jest lepszym leczeniem dla pacjentów z rytmem zatokowym, którzy mają zredukowaną frakcję wyrzutową lewej komory ( LVEF). Obserwowaliśmy 2305 pacjentów przez okres do 6 lat (średnia [. SD], 3,5 . Continue reading „Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym”

Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym AD 4

Osobista ocena była również przeprowadzana raz na kwartał w celu oceny klinicznej i corocznie do szczegółowego badania. Wszystkie dane wprowadzono do internetowego interfejsu komunikacyjnego, który został opracowany i zarządzany przez centrum analizy statystycznej. Ocena wyników i głównych zdarzeń niepożądanych
Głównym rezultatem był czas do pierwszego zdarzenia w złożonym punkcie końcowym udaru niedokrwiennego, krwotoku śródmózgowego lub śmierci z dowolnej przyczyny. Udar definiowano jako istotne klinicznie nowe uszkodzenie wykryte w tomografii komputerowej lub obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) lub, w przypadku braku nowej zmiany, wyniki kliniczne, które były zgodne z wystąpieniem udaru klinicznego i trwały dłużej niż 24 godziny. Continue reading „Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym AD 4”