Goraczka bywa w razie dolaczenia sie niezytu oskrzeli

Gorączka bywa w razie dołączenia się nieżytu oskrzeli, zwłaszcza, gdy powstanie rozszerzenie oskrzeli albo, gdy ją wywołuje choroba podstawowa, np. gruźlica. Nakłuciem opłucnej nie stwierdza się obecności płynu w jamie opłucnej. Od przewlekłego zapalenia dolnego płata płuca dołączającego się do ostrego zapalenia krupowego lub odoskrzelowego, odróżnia się wysiękowe zapalenie opłucnej na podstawie danych badania fizycznego klatki piersiowej z uwzględnieniem cech, które przytoczyłem w różnicowaniu między zapaleniem opłucnej a zapaleniem płuc krupowym i odoskrzelowym. Te same kryteria pozwalają odróżnić wysiękowe zapalenie opłucnej od samorodnego przewlekłego zapalenia płuc. Continue reading „Goraczka bywa w razie dolaczenia sie niezytu oskrzeli”

Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku

Wszelkich ruchów należy unikać nawet w przypadkach niewielkich wysięków, ponieważ wysiłki fizyczne wzmagając ruchy opłucnej przedłużają chorobę pogarszają jej przebieg, a niekiedy narażają chorego na niebezpieczeństwa. Bezwzględne leżenie w łóżku powinno trwać dopóty, dopóki nie ustąpi gorączka i wysięk nie wessie się prawie zupełnie, a więc zwykle niemniej niż 6 tygodni. Przedwczesne porzucenie łóżka wywołuje nieraz na nowo gorączkę i powiększanie się wysięku. Zalecając choremu leżenie w łóżku umieszcza się go w jasnym i przestronnym pokoju, często przewietrzanym. Na początku choroby powinien chory unikać rozmowy. Continue reading „Przedwczesne porzucenie lózka wywoluje nieraz na nowo goraczke i powiekszanie sie wysieku”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 6

Leczenie badaniem zatrzymano przedwcześnie u 216 z 833 pacjentów (25,9%) w grupie DrotAA i 191 z 833 (22,9%) w grupie placebo. W obu grupach najczęstszą przyczyną przedwczesnego przerwania leczenia była śmierć pacjenta (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Odsetek pacjentów otrzymujących glukokortykoidy i leki przeciwzakrzepowe był również podobny w obu grupach, podobnie jak liczba i miejsce zabiegów chirurgicznych wykonywanych podczas okresu leczenia (Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Wyniki
Tabela 2. Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 6”

Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 7

Zmiany czynności narządów podczas 7-dniowego okresu badania nie różniły się istotnie w obu grupach (Tabela 2). Aktywność białka C wzrosła w stosunku do linii podstawowej podczas pierwszych 6 dni w obu grupach; średni wzrost był istotnie większy u pacjentów z grupy DrotAA niż w grupie placebo w każdym z pierwszych 4 dni badania (P <0,001) (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). W ciągu pierwszych 28 dni odnotowano jedno lub więcej poważnych działań niepożądanych u 119 z 833 pacjentów (14,3%) w grupie DrotAA w porównaniu z 96 z 833 pacjentów (11,5%) w grupie placebo (p = 0,10) (tabela 2 i Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Continue reading „Drotrecogin Alfa (aktywowany) u dorosłych z wstrząsem septycznym AD 7”

Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów ad 6

Współczynnik ryzyka dla zdarzeń żołądkowo-jelitowych w grupie ibuprofenu w porównaniu z naproksenem wynosił 1,08 (95% CI, 0,85 do 1,39, P = 0,53). Poważne epizody nerkowe występowały ze znacznie niższą częstością w grupie celekoksybu niż w grupie ibuprofenu (współczynnik ryzyka 0,61; 95% CI, 0,44 do 0,85; P = 0,004), ale różnica w częstości tego wyniku w grupie celekoksybu w porównaniu z grupą naproksenu nie było istotne (współczynnik ryzyka, 0,79, 95% CI, 0,56 do 1,12, P = 0,19). Inne wyniki
Częstość hospitalizacji z powodu nadciśnienia tętniczego była istotnie niższa w grupie leczonej celekoksybem niż w grupie ibuprofen (współczynnik ryzyka 0,60; 95% CI, 0,36 do 0,99; p = 0,04), ale nie była znacząco niższa w grupie celekoksybu niż w grupie naproksenu (Tabela 2). Wyniki analiz jakości życia i skuteczności w łagodzeniu objawów zapalenia stawów podano w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. W ocenie bólu za pomocą skali VAS stwierdzono istotną, ale niewielką korzyść dla naproksenu w porównaniu z celekoksybem lub ibuprofenem; zmiana wyniku VAS od wartości wyjściowej wyniosła -9,3 . Continue reading „Bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe celekoksybu, naproksenu lub ibuprofenu na zapalenie stawów ad 6”

Transplantacja wątroby w przypadku malformacji Abernathy

Wcześniej w czasopiśmie opisywaliśmy 4-letniego chłopca z zespołem hepatopulmonarnym, schorzenie charakteryzujące się krążeniem wewnątrzpłucnym z powodu poszerzenia naczyń płucnych w przebiegu choroby lub dysfunkcji wątroby.1 Wada wrodzona Abernathy, wrodzona anomalia odkryto naczynia krwionośne splanchnic, w których żylna krew wrotna jest przekierowana do dolnej żyły głównej dolnej. Jest to raport uzupełniający na temat wyniku.
Ryc. 1. Rycina 1. Continue reading „Transplantacja wątroby w przypadku malformacji Abernathy”

Wpływ aprotyniny na wynik po przeszczepie tętnic wieńcowych ad

W dniu stycznia 1996 r. I 31 grudnia 2005 r. Pobrano dane z przedoperacyjnej, operacyjnej i pooperacyjnej bazy danych chirurgii naszej instytucji dla 10,275 kolejnych pacjentów poddanych CABG, z dodatkowym zabiegiem kardiochirurgicznym lub bez, między stycznia 1996 r. A 31 grudnia 2005 r. niż jedna operacja w tym okresie, uwzględniono tylko dane z pierwszej operacji. Continue reading „Wpływ aprotyniny na wynik po przeszczepie tętnic wieńcowych ad”

Leczenie chirurgiczne a leczenie niezwiązane ze zwężeniem kręgosłupa lędźwiowego ad 7

Inne niż preferencje leczenia, jedyne znaczące różnice były niewielkie w oznakach napięcia nerwu i korzenia. Dwie kohorty również miały podobne wyniki, bez znaczących różnic w analizach traktowanych as. Biorąc pod uwagę te podobieństwa, połączone analizy są dobrze uzasadnione. Chociaż analizy te nie są oparte na randomizowanych zadaniach terapeutycznych, wyniki są wzmacniane przez zastosowanie specyficznych kryteriów włączenia i wyłączenia, wielkości próby i dostosowania w przypadku potencjalnie zakłócających różnic bazowych.32 Charakterystyka pacjentów była podobna do tych z poprzednich badań, chociaż ci ostatni obejmowali pacjentów z mieszaną kohortą (tj. Tych z lub bez kręgozmyku). Continue reading „Leczenie chirurgiczne a leczenie niezwiązane ze zwężeniem kręgosłupa lędźwiowego ad 7”