Warfaryna i aspiryna u pacjentów z niewydolnością serca i rytmem zatokowym AD 3

Żadna z tych firm nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu badania, gromadzeniu lub analizie danych, pisaniu manuskryptu ani decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Docelowy międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR) wynosił 2,75, przy dopuszczalnym zakresie docelowym od 2,0 do 3,5. Aby zminimalizować różnice w przetwarzaniu krwi, próbki krwi do oznaczania INR były przetwarzane w wybranych centralnych laboratoriach. Aby potwierdzić dokładność oceny LVEF, personel dwóch laboratoriów echokardiografii rdzeniowej (w St. Louis i Nowym Jorku), którzy nie byli świadomi przypisań do leczenia, dokonał przeglądu badań echokardiograficznych. Niezależny komitet orzekający o punkcie końcowym, którego członkowie nie byli świadomi przydziału na leczenie, orzekł wszystkie wyniki pierwotne i wtórne oraz poważne krwotoki. Protokół próbny, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym z uczestniczących ośrodków. Pierwsi dwaj autorzy ponoszą odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za wierność badania do protokołu. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od każdego pacjenta. Rekrutacja pacjentów rozpoczęła się w październiku 2002 r. I zakończyła w styczniu 2010 r. Maksymalny czas obserwacji wynosił 6 lat, a minimalny wynosił rok. Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo wyznaczona przez NIH monitorowała operacje próbne. Badaj pacjentów
Kwalifikujący się pacjenci byli w wieku 18 lat lub starsi i mieli normalny rytm zatokowy, brak przeciwwskazań do leczenia warfaryną i LVEF 35% lub mniej, jak oceniono za pomocą echokardiografii ilościowej (lub wskaźnik ruchu ściany .1,2) lub według oceny za pomocą radionuklidu lub ventriculography kontrastu w ciągu 3 miesięcy przed randomizacją. Pacjenci, którzy mieli wyraźne wskazanie na warfarynę lub aspirynę, nie kwalifikowali się. Pacjenci w dowolnej klasie czynnościowej New York Heart Association (NYHA) byli uprawnieni, ale pacjenci w klasie I NYHA mogli stanowić nie więcej niż 20% całkowitej liczby pacjentów poddawanych randomizacji. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne to zmodyfikowany wynik Rankina wynoszący 4 lub mniej (w skali od 0 do 6, z wyższymi punktami wskazującymi na poważniejszą niepełnosprawność) oraz zaplanowane leczenie za pomocą beta-blokera, inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) ( lub, jeśli profil działań ubocznych z inhibitorami ACE był nie do przyjęcia, z blokerem receptora angiotensyny), lub hydralazyną i azotanami. Pacjenci nie kwalifikowali się, jeśli mieli stan, który wiązałby się z dużym ryzykiem wystąpienia zatoru sercowego, takiego jak migotanie przedsionków, mechaniczny zastawka sercowa, zapalenie wsierdzia lub wewnątrzkomórkowy ruchomy lub uszypułowany zakrzep.
Badanie leku
W podwójnie ślepym, podwójnie fałszywym schemacie, pacjenci przypisani do aktywnej warfaryny otrzymywali warfarynę i placebo aspiryny, a pacjenci przypisani do aktywnej aspiryny otrzymywali aspirynę i placebo warfarynę.18 Ośrodek analizy statystycznej stworzył klinicznie wiarygodne wyniki INR dla pacjentów w grupy aspiryny i dostarczyły te wyniki do miejsc, wraz z rzeczywistymi wynikami INR dla pacjentów z grupy warfaryny, tak, że wszyscy pacjenci byli traktowani tak, jakby otrzymywali aktywną warfarynę.
Kontynuacja
Obserwację wykonano raz w miesiącu przez telefon lub osobiście w czasie, gdy pobierano krew w celu określenia INR, w celu oceny przestrzegania badanego leku i regulacji wartości INR
[hasła pokrewne: avimed katowice, bednaruk twitter, przyłuszczyca ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice bednaruk twitter przyłuszczyca