Wpływ aprotyniny na wynik po przeszczepie tętnic wieńcowych czesc 4

Wyjściowy, przedoperacyjny poziom kreatyniny w surowicy określono jako ostatni poziom zarejestrowany w dniu poprzedzającym operację. Szczyt w szpitalu pooperacyjnym poziomem kreatyniny w surowicy został zdefiniowany jako najwyższa z wartości dziennych. Szczytowa frakcyjna zmiana poziomu kreatyniny została wykorzystana jako główny wskaźnik upośledzenia filtracji nerkowej i została zdefiniowana jako różnica pomiędzy przedoperacyjnym poziomem kreatyniny w surowicy a szczytowym poziomem wewnątrzmacicznym pooperacyjnym, reprezentowanym jako procent poziomu przedoperacyjnego. Wpływ terapii przeciwfibrynolitycznej na szczytową zmianę ułamkową poziomu kreatyniny oceniano w modelu regresji wielokrotnej, który obejmował dostosowanie do oceny punktacji skłonności aprotyniny i 17 dodatkowych istotnych współzmiennych przedoperacyjnych. Zbiór współzmiennych został wybrany za pomocą stopniowego testowania w modelu regresji, jak opisano powyżej dla wyniku skłonności. Zbadano także interakcję wieku podczas operacji z grupą badaną. Dostosowaliśmy do porównań parowych między grupami badanymi przy użyciu metody Tukeya. Aby sprawdzić solidność założenia o normalności, model został również przetestowany poprzez uszeregowanie szczytowej zmiany ułamkowej poziomu kreatyniny. Wpływ leczenia przeciwfibrynolitycznego na częstość stosowania terapii nerkozastępczej zbadano za pomocą modelu logistyczno-regresyjnego dostosowanego do oceny stopnia aprotininy, poziomu przedoperacyjnego kreatyniny, wieku w chirurgii, czasu trwania krążenia pozaustrojowego oraz obecności lub braku cukrzycy. .
Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Ogółem 10,275 pacjentów przeszło CABG w okresie badania, 815 (7,9%) bez krążenia pozaustrojowego. Połączona operacja CABG-zaworowa została przeprowadzona u 1181 pacjentów (11,5%), a 642 (6,2%) poddano kolejnej, nieinwazyjnej operacji oprócz CABG. W przypadku 127 pacjentów, którzy nie otrzymywali aprotyniny, grupa badawcza (tj. Kwas aminokapronowy lub brak terapii przeciwfibrynolitycznej) nie była znana. Dlatego dane dotyczące tych pacjentów zostały wykorzystane do obliczenia oceny skłonności aprotynowej, ale nie do porównania wyników uzyskanych w trzech grupach badawczych.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Łącznie 1343 pacjentów (13,2%) otrzymywało aprotyninę, 6776 pacjentów otrzymywało kwas aminokapronowy (66,8%), a 2029 pacjentów (20,0%) nie otrzymywało terapii antyfibrynolitycznej. Aprotyninę stosowano u coraz większej liczby pacjentów w okresie badania. Dane demograficzne i proceduralne przedstawiono w tabeli 1.
Aprotinin Propensity Scores
Byliśmy w stanie obliczyć ocenę skłonności aprotynowej dla 9734 pacjentów. Statystyka c dla tego modelu wyniosła 0,884. Zmienne wprowadzone do modelu są wymienione w Tabeli 1.
Analiza przeżycia
Wśród pacjentów, u których status przeżycia był znany 30 dni po operacji, całkowita śmiertelność wyniosła 2,9% (zmarło 290 z 10 125 pacjentów). W grupie aprotyniny zmarło 85 z 1337 pacjentów (6,4%), w porównaniu do 161 z 6764 pacjentów (2,4%) otrzymujących kwas aminokapronowy i 44 z 2024 (2,2%) nie otrzymujących leczenia przeciwfibrynolitycznego. Wśród pacjentów, u których status przeżycia był znany rok po operacji, całkowita śmiertelność wyniosła 7,6% (767 z 10 057 pacjentów zmarło)
[przypisy: szpital rybnik orzepowice, avimed katowice, flutykazon ]

Powiązane tematy z artykułem: avimed katowice flutykazon szpital rybnik orzepowice